New Zealand
on 14/05/2560

  • Program
แพ็คเกจทัวร์นิวซีแลนด์
เกาะใต้ 7 วัน 6 คืน
Fiords & Glaciers
Day 1 : Christchurch (-/-/-)
เดินทางถึงเมืองไครสต์เชิร์ท (Christchurch)เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นเมืองที่ได้ถูกขนานนามให้เป็นเมืองแห่งสวนของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความสวยงามของประวัติศาสตร์ และยังเป็นประตูในการก้าวเข้าสู่เกาะใต้แห่งนิวซีแลนด์
***สามารถเลือกเช่ารถขับด้วยตัวเอง หรือนั่งรถโค้ชที่ทางบริษัทจัดไว้ให้***
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 2 : Christchurch– Mt Cook - Queenstown (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางผ่านทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่ แหล่งเพาะพันธุ์แกะและวัวที่สำคัญของเกาะใต้ เดินทางผ่านชม“ทะเลสาบเทคาโป”(Tekapo Lake)ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย์ ที่มีความสวยงาม แวะชมวิว “ยอดเขาเม้าท์คุ้ก” (Mt Cook) ที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี เป็นฉากหลัง จากนั้นเดินทางต่อทามแนวทะเลสาบ Pukaki  จากนั้นเข้าสู่ที่พัก
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 3 : Milford Sound (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ ผ่านทะเลสาบ Wakatipu ถึงเมือง Lumsden จากนั้นเดินทางต่อสู่ Te Anau ชมความสวยงามของทะเลสาบ Te Anau ผ่านหุบเขา Eglinton Valley ลอดอุโมงค์โฮเมอร์ จนถึง วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์” (Milford Sound)ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ มิลฟอร์ด ซาวด์ เป็นผืนน้ำอันเป็นส่วนเว้าของทะเลทาสมัน โดยสถานที่แห่งนี้ได้ถูกโอบล้อมไว้ด้วยหุบเขาที่แคบและหน้าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของ ธารน้ำแข็ง ต่อมาเมื่อธารน้ำแข็งหายไปก็มีน้ำทะเลเข้ามาแทนที่ ซึ่งถูกเรียกว่า “ฟยอร์ด (Fiord หรือ Fjord)”
 
ล่องเรือสำราญ ชมทัศนียภาพที่งดงามของ Milford Soundโดยรอบ ชมยอดเขา Mitre Peak เชื่อกันว่าน่าจะเป็นภูเขาที่มีฐานอยู่ในทะเลที่สูงที่สุดในโลกตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 160 เมตรจากหน้าผาพร้อมชมทิวทัศน์อันแสนสวยงามวิจิตรตระการตาตลอดสองข้างทาง ได้เวลาอันสมควร ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางกลับสู่ “เมืองควีนส์ทาวน์”
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 4 : Queenstown (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รายการแนะนำ  เล่น Bungy Jump กีฬาท้าทายความหวาดเสียว ซึ่งมีต้นกำเนิดที่นิวซีแลนด์, สนุกสนานกับการเล่นเรือเร็ว Jet Boat เรือล่องเเก่งความเร็วสูง ตามแม่น้ำที่เล็กและไหลเชี่ยวเฉียดโขดหินขนาดใหญ่ที่จะทำให้ท่านได้ตื่นเต้นแบบสุดๆ "White Water Rafting" หรือ ขึ้นกระเช้า Gondola ชมความสวยงามของธรรมชาติ
 
****(ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)***
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 5 : Queenstown– Glacier Region (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางผ่านชมทะเลสาบวานาก้า เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ให้ท่านได้แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานาก้า ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อผ่านช่องเขา Haast ลัดเลาะช่องเขามากมายของเทือกเขาเซ้าท์เทรินแอลป์เข้าสู่ “ฟ๊อกซ์กลาเซียร์”(Fox Glacier) ชมความสวยงามของธรรมชาติตลอดเส้นทาง
ชมธารน้ำแข็ง Fox Glacier ในเขตเวสต์แลนด์ที่มีชื่อเสียงมาก เพราะเป็นธารน้ำแข็งที่อยู่ใกล้ ระดับน้ำทะเลมากที่สุด ซึ่งเกิดจากการที่มีปริมาณหิมะและน้ำแข็งจำนวนมากทับถมกันมาเป็นเวลานาน จนเกิด  การไหลเคลื่อนตัวจากยอดเขาลงมาตามหน้าผาสู่หุบเหวเบื้องล่างในอัตราความเร็ว 1–5 เมตรต่อวัน จากนั้น เดินทางต่อ สู่เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (Franz Josef) เมืองเล็กๆที่มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็ง จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้ สำหรับลูกค้าที่เช่ารถขับเอง ท่านจะได้ผ่อนคลายกับห้องอาบน้ำร้อนกลางแจ้ง สัมผัสความสุขของการพักผ่อนอย่างแท้จริง
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 6 : Glacier Region-Christchurch (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน นั่งรถไฟสาย Tranz  Alpine  Train (Seat in Coach only) เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สเชิร์ช ซึ่งวิ่งระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเชื่อมระหว่างไคร้สท์เชิร์ชกับเมืองเกรย์เมาท์ เส้นทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก เป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชมน้ำตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา อิสระท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง
 
เดินทางถึง สถานีรถไฟอาเธอร์พาส Arthur’s Pass เป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ 94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผู้ค้นพบเส้นทางนี้ในปี 1864 ในช่วงยุคตื่นทอง เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนทองข้ามเขตเซาท์เทิร์นแอลป์ไปยังสถานีเมืองไคร้สท์เชิร์ช 
 
สำหรับ Self-drive ออกเดินทางกลับสู่ Christchurch ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 6 ชื่นชมกับธรรมชาติ ริมชายฝั่ง ทะเล Tasman 
 
เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ช รถโค้ชมารับท่านเพื่อเดินทางสู่เมืองไคร้สเชิร์ช ซึ่งได้รับสมญานามว่า “อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ชมความ น่ารักของแม่น้ำเอวอน ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมืองและของอุทยานเเห่งสวนดอกไม้ Botanic Garden ที่เต็มไป ด้วยดอกไม้และไม้ยืนต้นนานาชนิด
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 7 Christchurch– Bangkok
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินครไคร้สเชิร์ช เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
ราคาเริ่มต้นที่ 32,000 บาท ต่อท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)