India
  • Itinerary
PACKAGE TAJ , TIGER & TEMPLES
8 วัน 7 คืน (เดินทางทุกวันศุกร์)
วันแรกของการเดินทาง       Delhi
เดินทางถึง เมืองเดลลี(Delhi) เมืองหลวงของประเทศอินเดีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมารอรับ พร้อมนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (เวลาท้องถิ่นในประเทศอินเดียช้ากว่าในประเทศไทย1ชั่วโมง 30นาที)             
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือก optional tour:
ชม “สวามินารายัน อัคชาร์ดาห์ม” (Swaminarayan Akshardham)วิหารอันวิจิตรตระการตาผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกัน มีพื้นทีทั้งหมด 30 เอเคอร์ ใช้เวRลาก่อสร้างทั้งหมด 5 ปี ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิกจำนวน 7,000 คน เป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งสวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง
นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก Radisson Paschim หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่สองของการเดินทาง     Delhi
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางชม “เมืองเดลลี”(Delhi) เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองของประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรกว่าสิบล้านคน มีพื้นที่1,500 ตารางกิโลเมตรโดยแบ่งออกเป็นเขตเดลลีเก่า (ซาร์จฮานาบาด) กับนิวเดลีใหม่ (นิวเดลี) หมู่บ้านเก่าแก่และหมู่โบราณสถานจะตั้งอยู่ภายในวงล้อมของย่านที่อยู่อาศัยที่ใหม่กว่า ซึ่งที่นี่ก็มีทั้งโบราณสถานพิพิธภัณฑ์ สวน ร้านค้า การแสดง และอาหาร ด้วยเดลลีไม่เพียงเป็นเมืองหลวงที่สิ่งเก่าและสิ่งใหม่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมอันหลากหลายจากรัฐต่างๆ อีกมากมาย มหานครเดลลีแห่งนี้มีอายุอยู่ในช่วง 100 ปีก่อนคริสตกาลกรุงเดลลี ได้ฉายาว่า “มหานคร 7 ราชธานี” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ตลาดแสงจันทร์”(Chandni Chowk)  สำรวจบรรยากาศของตลาดอันจอแจที่เป็นส่วนสำคัญในวิถีชีวิตคนอินเดีย อีกทั้งยังเป็นโอกาสได้สักการะศาลเจ้าและวัดเก่าแก่ ชิมรสชาติอาหารท้องถิ่น เลือกซื้อของราคาถูก และสัมผัสบรรยากาศอันวุ่นวายแต่มีเสน่ห์ของย่านนี้
 
เที่ยง      อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นำท่านชม “จามามัสยิด”(Jama Masjid) มัสยิดอิสลามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์   อิสลามนามว่า ชาห์ ชะฮาน ซึ่งเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์โมกุล ลำดับที่ 5 (ราชโอรสของกษัตริย์อักบาร์) เสวยราชย์เมื่อพ.ศ. 2171 ถึง 2202 รวมเวลาตลอดรัชกาลได้ 31 ปี ลักษณะของมัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในทางประเทศตะวันออก มีสภาพเป็นมัสยิดเปล่า ไม่มีรูปเคารพอะไร ทั้งสิ้น แท่นบูชาหรือเครื่องสักการะบูชาก็ไม่มี สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวและทราย อนึ่ง มัสยิดแห่งนี้กษัตริย์ชาห์ ชะฮาน สร้างยังไม่เสร็จก็ถูกพระโอรสคือพระเจ้าออรังกเซบจับขังไว้ที่โดมแปดเหลี่ยมที่พระราชวังเมืองอัคระก่อน และต่อมาพระเจ้าออรังกเซบก็มาสร้างต่อจนเสร็จ
จากนั้นชม“ราชฆาฎ”(Raj Ghat) คืออนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงมหาตมคานธี บิดาแห่งชาติอินเดีย (Father of the Nation) อนุสาวรีย์แห่งนี้คนทั่วไปเรียกว่า คานธีสมาธิ สร้างขึ้นบริเวณที่เผาศพมหาตมคานธี ณ จุดที่เผาศพสร้างเป็นแผ่นหินเรียบๆ สีดำยกพื้นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีดวงไฟจุดบูชาไว้ตลอดเวลา ข้างๆ แท่นหินนี้เขียนไว้ว่า “เห ราม” เป็นคำที่มหาตมคานธีกล่าวก่อนสิ้นใจรอบแท่นหินมีทางเดินยกระดับก่อด้วยหินสีนวลล้อมเป็นบริเวณกว้าง ที่ตั้งของราชฆาฏมีอาณาบริเวณกว้างขวางนับสิบๆไร่ มีการจัดวางภูมิสถาปัตย์ได้สง่างาม สมกับเป็นที่รำลึกถึงมหาบุรุษของชาติ
นำท่านชม “กุตับมีนาร์”(Qutab Minar) ป็นหอสูงที่น่าจะถือเป็นเครื่องหมายของเดลี เป็นถาวรวัตถุที่มีความงามได้ สัดส่วน ภายนอกเป็นหินทรายสีแดง สร้างเป็นลูกฟูกขึ้นไปอย่าง เกลี้ยงเกลา ซึ่งได้มีการสร้างต่อกันขึ้นไปหลายทอด หลายยุคสมัย แต่ละลูกฟูกจารึกเป็นอักษรอาระบิกจากบทสวดในพระคัมภีร์โกหร่าน
 
นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก Radisson Paschim หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่สามของการเดินทาง       Delhi - Agra
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองอัครา”(Agra) เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล  และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดีย ในสมัยที่ยังเรียกว่า "ฮินดูสถาน"  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ (ระยะทางประมาณ 210 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)
 
เที่ยง       อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นำท่านชม “พระราชวังอัคราฟอร์ท”(Agra Fort) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา สร้างในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์ กำแพงป้อมสร้างจากหินทราย มีตำหนักต่างๆ ถึง 500 หลังเป็นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปัจจุบันเหลืออยู่หลังเดียว คือ ชาหังคีรีมาฮาล เป็นที่ประทับของชายาฮินดูของพระเจ้าอักบาร์ ลักษณะสถาปัตยกรรมจึงเป็นแบบอินเดียแท้ ครั้นถึงสมัยพระเจ้าชาห์ จะ ฮาน ทรงมีบัญชาให้รื้อถอนตำหนักอื่นๆลงทั้งหมด เพื่อสร้างวังที่ประทับใหม่ ลักษณะเป็นศิลปะแบบฮินดูผสมกับอิสลามรวมถึงหอแปดเหลี่ยมมุสซามานบูรช์ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ซึ่งชาห์จะฮาน ถูกคุมขังเอาไว้ เฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ
 
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกชมการแสดง
Optional: ชม Mohabbat The Taj”การแสดงซึ่งการแสดงซึ่งได้ดำเนินการสกัดและแกะสลักเป็นเวลา 7 ปีโดยช่างฝีมือและนักออกแบบจำนวน 28 คน ทำด้วยหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์เหมือนอนุสาวรีย์ศตวรรษที่ 17 ดั้งเดิม แบบจำลอง Taj Mahalมีการนำเสนอที่น่าตื่นเต้นและนวัตกรรมของเพลงและละครปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 60 ศิลปินที่พวกเขาได้พยายามที่จะสนุกสนานกับสื่อแบบดั้งเดิมด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีของภาพและเสียง รวมถึงเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ นำเสนอใน 10 อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันที่เป็นตัวแทนของฤดูกาลที่แตกต่างกันและชั่วโมงวัน แสดงเรื่องราวความรักจะตั้งอยู่ในบรรยากาศศตวรรษที่ 17 และบริเวณรอบทัชมาฮาล
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก Ramada Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่สี่ของการเดินทาง      Agra - Ranthambore                        
เช้าตรู่       นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ “ทัชมาฮาล”(Taj Mahal) สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์….ทัชมาฮาลถูกพิจารณาให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในสวนริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ในเมืองอาครา ส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ หลุมศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล ซึ่งถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและเครื่องประดับจากมิตรประเทศ ได้รับคำรับรองว่าสร้างขึ้นด้วยสัดส่วนที่วิจิตรและงดงามที่สุด กว้างยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผู้สร้างและออกแบบร่วม 20,000 คน การก่อสร้างกินเวลานานถึง 22 ปี ทัชมาฮาลมีเนื้อที่ประมาณ 42 เอเคอร์ เป็นที่ตั้งของมัสยิด มีหออาซาน (หอสูงสำหรับร้องแจ้งเวลาทำนมาซ) และมีสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ นายช่างที่ออกแบบ ชื่อ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชีวิตเพื่อมิให้ไปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ที่สวยกว่าได้
 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม “ฟาเตห์ปูร์ สีกรี” (Fatepur Sikri) เป็นเมืองร้าง ตั้งอยู่ในบนเขาในรัฐอุตตรประเทศ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1569 โดยจักรพรรดิอัคบาร์ (Emperor Akbar) เพื่อใช้เป็นเมืองหลวงใหม่แทนเมืองอัครา (Agra) ภายนอกมีกำแพงเมืองรอบด้าน ภายในมีทั้ง พระราชวังตำหนัก ฮาเร็ม ศาล มัสยิด และอาคารสาธารณูปโภคต่างๆ ผังเมืองวางตามแบบราชสำนักเปอร์เซีย ใส่รายละเอียดแบบอินเดีย ใช้หินทรายสีแดงที่มีแหล่งอยู่ใกล้เคียง เนื่องจากใช้งานเพียงไม่กี่ปีจึงทำให้ฟาเตห์ปูร์ สิกรี เป็นสิ่งปลูกสร้างในสถาปัตยกรรมโมกุลที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดในอินเดีย
 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติรันธัมบอร์”(Ranthambore) อุทยานแห่งชาติรันธัมบอร์ในรัฐราชสถานเป็นป่าอีกแห่งหนึ่งที่ให้ความสนุกสนานและความตื่นเต้นในการท่องซาฟารี ป่าแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ล่าสัตว์ของมหาราชาแห่งชัยปุระ และเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งได้แก่ป้อมรันธัมบอร์สร้างในปี ค.ศ. 994 (ระยะทางประมาณ 280 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่โรงแรมที่พักเพื่อเช็คอิน Jungle Vilas หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วันที่ห้าของการเดินทาง      Ranthambore - Jaipur
เช้าตรู่       นำท่านนั่งรถ “ท่องซาฟารี”ผ่านซุ้มประตูป้อมโบราณ สุสานหลายแห่งของนักรบในอดีต และป้อมปราการมหึมาตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาสูงชัน ให้บรรยากาศเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในฉากของภาพยนต์ผจญภัยสุดขอบฟ้าของอินเดียนนาโจนส์ อุทยานแห่งนี้ได้ชื่อว่าสามารถพบเห็นเสือได้ไม่ยากนัก แต่ก็มีสัตว์ป่าชนิดอื่นๆให้เห็นอีกมากมายได้แก่นกยูงอินเดีย กวางแซมบาร์ กวางดาว หมูป่า ค่างหนุมาน กวางอินเดีย และนิลกายซึ่งเป็นกวางขนาดใหญ่ที่สุดของเอเซีย ตลอดจนนก อีกหลายชนิด แต่ที่รันธัมบอร์ไม่มีแรด ช้าง ควายป่า และกวางบึง สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
         
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองชัยปุระ” หรือนครแห่งชัยชนะ (ระยะทางประมาณ 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน ได้รับการออกแบบวางผังเมืองอย่างสวยงาม เป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่โดยท่านมหาราชาไสว ชัย สิงห์ ที่2 เมืองชัยปุระ ได้รับสมญานามว่า “นครสีชมพู” (Pink City)เพราะเมืองถูกทาสีชมพูเพื่อต้อนรับการเสด็จมาเยือนของ Prince of Waleซึ่งต่อมาคือ King Edward VIIแห่งสหราชอาณาจักร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Crowne Plaza Jaipur หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
เที่ยง/ค่ำ      อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
วันที่หกของการเดินทาง       Ranthambore - Jaipur 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนั่งช้างชม “พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท”(Amber Fort) ซึ่งเดิมเคยเป็นพระราชวังของเมืองจัยปูร์ สร้างอยู่บนเนินเขาสูงตรงตำแหน่งเดิมที่เคยเป็นป้อมปราการเก่า สร้างขึ้นโดย มหาราชาแมนสิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ ป้อมแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต Rajput เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขาโดยมีทะเลสาบ Maota อยู่เบื้องล่าง แวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมืองเก่า ชม Jag Mandir” (Hall of Victory) สร้างเพื่อฉลองชัยชนะในสงครามของทัพโมกุลห้องแห่งชัยชนะที่กำแพงและ เพดานถูกปลกคลุมด้วยกระจกเล็กๆ นับล้านชิ้นวางเรียงเป็นรูปทรงต่างๆ หากใครมาจุดตะเกียงเพียงหนึ่งดวง ในห้องนี้จะสะท้อนไฟระยิบระยับสวยราวกับตะเกียงนับพันถูกจุดขึ้นพร้อมๆ กัน
จากนั้นเดินทางสู่ ฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) “พาเลซออฟวินด์”หรือ พระราชวังแห่งสายลม ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชาไสวชัยสิงห์ เป็นอาคาร 5 ชั้นสร้างด้วยหินทราย ออกแดงคล้ายสีปูนแห้ง สถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็นทั้งช่องลมผ่านและให้หญิงสูงศักดิ์ในราชสำนักแอบมองดูชีวิตความเป็นอยู่ในตัวเมือง คำว่า “ฮาวา” ซึ่งแปลว่าสายลม
 
เที่ยง       อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านชม “ซิตี้พาเลช”(City Place) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง สร้างตั้งแต่สมัยมหาราชาชัยสิงห์ และต่อเติมกันเรื่อยมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุล ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองชัยปุระ จากนั้นนำท่านชม “หอดูดาวจันทราแมนทาร์”(Jantar Mantar) สร้างในปี ค.ศ. 1727 โดยมหาราชาใจสิงห์ พระองค์ยังทรงเป็นกษัตริย์นักดาราศาสตร์ จึงทรงสร้างหอดูดาวและอุปกรณ์ดาราศาสตร์ขนาดใหญ่ไว้มากมาย เรียกว่า Jantar Mantar ชม นาฬิกาแดด สูง ถึง 28 เมตร ที่ยังเที่ยงตรงอยู่เสมอ
นำท่านชม Birla Mandir”หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดลักษมีนารายัน เป็นวัดฮินดูสีขาวโดดเด่นท่ามกลางสวนสวยเขียวชอุ่ม ตั้งอยู่ที่บริเวณฐานของป้อมบนยอดเขา อาคารที่งดงามนี้สร้างขึ้น เพื่อ สักการะแด่พระวิษณุและพระแม่ลักษมี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1988 เป็นหนึ่งในวัดที่สร้างขึ้นทั่วประเทศโดยครอบครัวเบียร์ล่าผู้มั่งคั่ง
นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก Crowne Plaza Jaipur หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่เจ็ดของการเดินทาง        Jaipur - Delhi
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลลี (Delhi) (ระยะทางประมาณ 265 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง)  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกชมการแสดง
Optional:Kingdom Of Dream”เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยจินตนาการที่ไร้คู่แข่งซึ่งนำมาซึ่งวัฒนธรรมอินเดียศิลปะวัฒนธรรมงานศิลปะอาหารและศิลปะการแสดงของอินเดียที่ได้รับความนิยมอย่างมาก จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ปลายยอดของสามเหลี่ยมทองคำของชัยปุระ อัครา    และนิวเดลี ทำให้คุณมีงานรื่นเริงของประเทศอินเดีย
นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก Radisson Paschim หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่แปดของการเดินทาง        Delhi 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี       

ราคานี้รวม
1.    โรงแรม 7 คืนตามระบุในโปรแกรม พักห้องคู่
2.    อาหารเช้าตามระบุในโปรแกรม
3.    อาหารทุกมื้อที่ Ranthambore
4.    ค่าวีซ่าอินเดีย
5.    ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ
6.    รถรับ-ส่ง จากสนามบิน
7.    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
8.    ค่าขึ้นช้างที่ Amber Fort (เฉพาะขาขึ้น)
9.    Free wifi บนรถ
 
ราคานี้ไม่รวม
1.   ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - เดลี
2.   ค่ากล้องถ่ายรูป และค่ากล้องวีดีโอ หากจะนำไปถ่ายภาพภายในสถานที่ สำคัญ
3.   อาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามระบุในรายการ
4.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว มินิบาร์ โทรศัพท์ ฯลฯ ในโรงแรม 
5.   ค่าทิปคนขนกระเป๋า คนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น