Europe

  • Program
ขอนำท่านเยือน
ดินแดนแห่งเทพเจ้าและแหล่งอารยธรรมโลก
ประเทศกรีซ
วันพฤหัสบดีที่ 7กันยายน 2560 – วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560                                                 กรุงเทพฯ
2130 น.
ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก บริเวณประตู 8 เคาเตอร์ Q สายการบิน อียิปต์แอร์   โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560                              ไคโร – เอเธนส์ 
0055 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดย สายการบินอียิปต์แอร์  เที่ยวบินที่ MS 961
0505 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
0900 น.
ออกเดินทางต่อจากสนามบินไคโร สู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดย สายการบินอียิปต์แอร์เที่ยวบินที่ MS 747
1215 น.
เดินทางถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 
หลังอาหารกลางวันนำท่านเข้าชมเมืองเอเธนส์ เมืองหลวงของประเทศกรีซ ซึ่งเมืองหลวงแห่งนี้ได้ชื่อตามเทพีอาเธนา เมืองที่เป็นดินแดนแห่งอารยะธรรมเก่าแก่กว่า 3,000 ปี แห่งหนึ่งของโลกตะวันตก และยังเป็นรากฐานให้เกิดมหานครอื่น ๆ ตามมาด้วย มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคไมชินี และยุคสงครามกลางเมืองที่ทรอย (Troy) และต่อเนื่องเข้ายุคดอเรียน (Dorian)
 
นำท่านเดินทางสู่ “อะโครโปลิส” (Acropolis)ซึ่งมีความหมายว่า “นครที่ราบสูง” ทั่วทั้งอาณาจักรกรีกและโรมัน จะพบเห็นโครงสร้างพื้นฐานในการป้องกันตนเอง ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักจะเลือกที่สูง มีหลักฐานปรากฏอยู่ว่า อะโครโปลิสเป็นป้อมปราการ เป็นที่หลบภัยอย่างเป็นทางการของนครเอเธนส์ และในยุคสมัยที่ตามมา วิหารและอนุสาวรีย์ต่าง ๆ ได้รับกาสร้างขึ้นมา เพื่อยกย่องชัยชนะในสงครามและมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ นำท่านชม วิหารพาร์เธนอน(Parthenon) เป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพอาธีนา ซึ่งเป็น เทพีประจำเมืองเอเธนส์ วิหารพาร์เธนอนเป็นสถาปัตยกรรมแบบดอริคที่งดงาม สมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างและสัดส่วน และภาพสลัก ที่ประดับทับหลังเหนือหัวเสา แม้ปัจจุบันจะเหลือเพียงโครงสร้าง แต่ก็ไม่ยากที่จะจินตนาการว่าในอดีตตอนที่สร้างเสร็จใหม่ ๆ วิหารพาร์เธนอนนี้จะสวยงามแค่ไหน และยัง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ปี ค.ศ.1987อีกด้วย
 
นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ” (National Archeological Museum)ซึ่งมีโบราณวัตถุกรีซโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังถือว่า เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในมีการจัดการแสดงเกี่ยวกับ Collection ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประติมากรรม ศิลปะอียิปต์ และอื่นๆอีก เป็นจำนวนมาก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเลเลิศรส)
หลังอาหารค่ำนำท่านเช็คอินเข้าพักที่โรงแรม Oscar Hotel”หรือระดับเทียบเท่า(3 ดาว)
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560                                  เอเธนส์ - เดลฟี - คาลัมบากา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เดลฟี” (Delphi)ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของ วิหารแห่งเทพอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งสุริยเทพตามความเชื่อของชาวกรีซโบราณ ในปัจจุบัน วิหารแห่งเทพอพอลโลนี้ ได้พังทลาย เหลือแต่ซากปรักหักพัง จากนั้นนำชม สเตเดียม แห่งเดลฟี” (The Stadium)ซึ่งยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดในกรีซ ชม “น้ำพุคาสตาเลีย” (Castalia Spring)ซึ่งนำมาจากแหล่งน้ำพุร้อนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987
ชม“พิพิธภัณฑ์เดลฟี่” (Delphi Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดี จัดแสดงงานโบราณวัตถุ และชิ้นส่วนของสถาปัตยกรรมโบราณ ที่ถูกขุดค้นขึ้นมาได้ของนักโบราณคดี สถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์นั้นดูแปลกตา เพราะสร้างในลักษณะที่เหมือนการขุดเข้าไปในภูเขา ซึ่งจะคล้าย ๆ กับว่าเราเข้าไปเดินอยู่ใต้ภูเขาลูกหนึ่งเลยทีเดียว
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยงแบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
แวะชม เมืองอราโชว่าเมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 940 เมตร บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขาพาร์นัสซอส เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องสิ่งทอ พรม และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงอีกด้วย
เดินทางต่อสู่ “เมืองคาลัมบากา” (Kalambaka)เมืองที่ตั้งอยู่บน ที่ราบเธสชาลี (The Plain of Thessaly) ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในฐานะที่เป็นที่ตั้งของ เมเทออรา (Meteora) ซึ่งเป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเมเทออรา และเป็นเมืองหลวงของมณฑลคาลัมบากา ตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ 245 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร                  
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ “Famissi Hotel”หรือเทียบเท่า(3 ดาว)
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560                                       คาลัมพากา - เอเธนส์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่สำนักสงฆ์ลอยฟ้า ที่สร้างไว้อย่างสวยงามน่าอัศจรรย์ ที่มีชื่อเรียกว่า “เมทีโอร่า”(Meteora Monastry)ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศกรีซ โดย สถานทื่แห่งนี้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก เมทีโอร่า สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างอยู่บนก้อนหินใหญ่สูงสง่า เป็นที่พำนักของนักบวชคริสต์ นิกายออร์โธด็อกซ์ซึ่งในสมัยอดีตกาลได้สร้างอารามไว้บนยอดเขาเพราะมีความเชื่อว่า จะได้ใกล้ชิดกับสวรรค์และเป็นการง่ายต่อการป้องกันศาสนาอื่นมารุกรานอีกด้วย ด้วยความโดดเด่นของการสร้างสรรค์ของศิลปะแบบไบแซนไทน์ เมทีโอร่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ.1988  นอกจากนั้น อารามแห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “เจมส์ บอนด์ตอน For Your Eyes Onlyอีกด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ที่มีทิวทัศน์แบบ “Panorama View”
นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงชมบรรยากาศที่สวยงามตลอดสองข้างทาง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก  ณ “Oscar Hotel”หรือระดับเทียบเท่า
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560                                      เอเธนส์ - มิโคนอส
0600 น.
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือราฟิน่า เพื่อเดินทางสู่ เกาะมิโคนอส (รับประทานอาหารเช้า แบบปิคนิก)
0725 น.
ออกเดินทางสู่ “เกาะมิโคนอส” โดยเรือ Superferry ขนาดใหญ่ที่ให้ความเร็วสูงสะดวกสบาย
1155 น.
เดินทางถึง “เกาะมิโคนอส” (Mykonos)เกาะที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงลำดับ 2 จาก 24 เกาะของหมู่เกาะไคคลาเดส เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพกังหันลมและหลังคาโดมสีฟ้าเข้มตามตำนานกรีกโบราณเล่าว่าเกาะนี้เกิดจากการที่เทพ อพอลโลสู้กับยักษ์ที่เป็นปรปักษ์กับมหาเทพซุส เมื่อชนะก็ได้ขว้างยักษ์เหล่านั้นลงไปในทะเล และเกิดเป็นเกาะอย่างที่เห็น
เที่ยง
รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา ให้ท่านได้ชื่นชมทิวทัศน์แบบพาโนราม่าที่สวยงาม
นำท่านชม “เกาะมิโคนอส” (Mikonos)ชม กังหันลมกลางทะเลที่เรียงรายอยู่ริมชายฝั่ง อันเป็นสัญลักษณ์ของเกาะ ซึ่งในอดีตมีมากกว่า 70 อัน แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงแค่ 7 อันเท่านั้น ชม “ย่านเวนิสน้อย” (Little Venice)ซึ่งมีบ้านเรือน ร้านค้าที่สร้างคร่อมบนตอม่อ ริมทะเล มีบรรยากาศคล้ายกับนครเวนิส ของประเทศอิตาลี ผ่านชมโบสถ์และอาคาร ร้านค้า บาร์ ที่ตั้งอยู่หน้า อ่าว เข้าสู่ย่านตัวเมืองเก่า ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวตัดกับประตูหน้าต่างสีฟ้าเข้ม ระเบียงปลูกดอกไม้ประดับสีสันสดใส มีร้านอาหารทะเลสด ๆ บริการแก่นักท่องเที่ยว แกล้มเครื่องดื่มเย็น ๆ มีถนนสายเล็ก ๆ ภายในเมืองสลับซับซ้อน เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย นอกจากนั้น ที่เกาะมิโคนอสยังมีหาดทรายสีทองตัดกับน้ำทะเลสีฟ้า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Mykonos View Hotel” หรือระดับเทียบเท่า
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560                        มิโคนอส - ซานโตรินี - หมู่บ้านเอีย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ สนุกสนาน ตื่นเต้นกับความเร็วของเรือ Hydrofoil นำท่านมุ่งหน้าสู่ เกาะซานโตรินีโดยระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหมู่เกาะ เช่น เกาะอิออส ที่มีน้ำทะเลสีครามและเป็นรีสอร์ทดัง
1150 น.
เดินทางถึง “เกาะซานโตรินี” (Santorini Island)ถือได้ว่าเป็นเกาะในฝันของใครหลายๆคน เปรียบเสมือนเป็นสวรรค์บนดิน สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองก็คือ สถาปัตยกรรมสไตล์ไซดลาดิกอันโดเด่น ที่มีรูปทรงเหมือนบ้านชาวกรีกสมัยเก่าในเทพนิยาย ซึ่งเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างเดินทางไปสัมผัสกับความงดงามนี้เป็นอีกหนึ่งเกาะที่บรรดาคู่รักทั้งหลายต่างโหวดกันว่า เป็นสถานที่โรแมนติกที่อยากไปมากที่สุด
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง บริการท่านด้วยเมนูที่ขึ้นชื่อของเกาะซานโตรินี เสต็กปลาหมึกที่หนานุ่ม สกลัดผักสด ๆ ขนมปังโฮมเมดร้อน ๆ บริการด้วยความเป็นมิตรจากชาวเกาะ
นำท่านไปชม “หาดคามารี่”ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองจากไกลจะเหมือนชายหาดที่เป็นนิลสีดำขลับ แนะนำให้ถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าบนชายหาด ความอุ่นจากหินกรวดสีดำก้อนจิ๋วจะแทรกซึมไปที่เท้า ช่วยคลายความเมื่อยล้าได้
นำท่านเดินทางสู่เมืองทางเหนือของเกาะเพื่อชม“หมู่บ้านเอีย” (Oia Village)เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเกาะซานโตรินี เกาะที่สวยงามซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศกรีซ เพียงแค่ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้เห็นภาพหมู่บ้านสีขาว ที่ตั้งลดหลั่นไล่ระดับตามหน้าผาสูงชัน ตัดกับท้องฟ้าและผืนมหาสมุทรสีฟ้าคราม ยิ่งทำให้หมู่บ้านมีความโดดเด่นและสวยงาม และยังว่ากันว่า ที่หมู่บ้านเอียแห่งนี้ ถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุด
1800 น.
รับประทานอาหารค่ำ สไตล์ Greek Night Party”สนุกสนานประทับใจกับบรรยากาศกรีกโบราณ ด้วยการแต่งกายแบบชาวกรีก และรับประทานอาหารร่วมกันกับชาวท้องถิ่นที่มาต้อนรับท่านดุจญาติมิตร บริการท่านด้วยอาหารท้องถิ่นเลิศรส และไวน์กรีกที่หอมสดชื่น ได้เวลาพอสมควร
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก  ณ Caldera View Hotel”หรือเทียบเท่า
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560                         ซานโตรินี – เอเธนส์ – แหลมโซเนียน – ไคโร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
0700 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบินซานโตรินี่เพื่อเดินทางกลับ สู่กรุงเอเธนส์
0840 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดย สายการบินอีเจียน (Aegean Airlines)เที่ยวบินที่ OA 353
0925 น.
เดินทางถึงกรุงเอเธนส์ หลังรับกระเป๋าสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ แหลมโซเนียน (Cape Sounion)เพื่อชม วิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) หรือเทพเนปจูนเทพสมุทร ซึ่งเป็นวิหารที่ชาวกรีกจะต้องแวะมาทำพิธีบวงสรวง ขอพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และปราศจากอันตรายทั้งปวงทุกครั้งก่อนที่จะเดินเรือออกสู่ทะเลใหญ่ เป็นวิหารที่ตั้งเด่นเป็นสง่าควบคู่กับแหลมโซเนียนมาเป็นเวลาถึง 2,000 กว่าปี และถึงแม้ตัววิหารจะคงเหลือแต่เพียงโครงสร้างของเสาหินอ่อน แต่มันก็ยังคงทำหน้าที่เปรียบเสมือนประภาคารให้กับนักเดินเรือที่กำลังจะมุ่งหน้าไปสู่เมือง Piraeus ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของกรีกอยู่จนทุกวันนี้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเธนส์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
อิสระให้ท่าน “ช็อปปิ้งที่ Designer Outlet Athens”หนึ่งในเอ้าท์เล็ทชั้นนำ ในฤดูหนาวจะมีขนมวาฟเฟิลร้อน ๆ ขายคู่กับวิปปิ้งครีม ส่วนในฤดูร้อนก็จะขายไอศกรีมเจลาโต้แทน ให้ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยได้สนุกสนานไปกับของหวานอร่อย ๆ ควบคู่กับการเดินดูข้าวของ จุดเด่นของที่นี่คือ ร้านแบรนด์เนมหรูหราปักหลักกันอยู่อย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Prada, Tods
1930 น.
ออกเดินทาง สู่สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ โดย สายการบินอียิปต์แอร์  เที่ยวบิน MS 750
2030 น.
เดินทางถึงสนามบินไคโร เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
2245 น.
ออกเดินทางต่อสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินอียิปต์แอร์  เที่ยวบิน MS 960
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560                              กรุงเทพฯ
1235 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องคู่  ราคา ท่านละ               =                79,800                  บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                =                  6,900                  บาท
*ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม*
 
อัตราค่าบริการรวม
-    ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบินอียิปต์แอร์ (Egypt Air)ไป-กลับชั้นประหยัด (Economy Class)
-    ค่าตั๋วโดยสารภายในประเทศ สายการบินอีเจียน แอร์ไลน์ (Aegean Airlines)ชั้นประหยัด (Economy Class)
-    ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
-    อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
-    ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามที่ระบุในรายการ
-    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-    ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 1,500,000 บาท
-    ค่าทิปคนขนกระเป๋า คนขับรถ พร้อมผู้ช่วย ไกด์ท้องถิ่น              
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม   
-       ค่าทำหนังสือเดินทาง
-       ค่าวีซ่าเช็งเก็นประเทศกรีซ
-       ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
-       ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
-       ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการจัดเก็บ
-       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-       ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่าน สั่งมาทานนอกเหนือจากรายการ
-       ค่ามินิบาร์ โทรศัพท์ ฯลฯ  ในโรงแรม
-       ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่เดินทางไปกับคณะ