ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ออสเตรเลีย: Popular Tour ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน                                                          
เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย        
เดินทาง :  

  • Program
 
ซิดนีย์ - บลูเมสท์เท่นส์ - เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด 6 วัน 4 คืน
 
 
  • เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
  • พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย 
 
วันแรกของการเดินทาง                                     กรุงเทพฯ - ซิดนีย์
1600 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่
คอยต้อนรับก่อนการเดินทาง
1920 น.
ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 475
 
วันที่สองของการเดินทาง                        นครซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์
0720 น.
เดินทางถึงท่าอากสศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นำท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAYจากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง ( ในกรณีที่ RAILWAY ปิดปรับปรุง ก็สามารถนั่ง SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน )
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู่เมืองซิดนีย์ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ย่านซิตี้เซ็นเตอร์ หรือปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก SYDNEY TANK STREAM  / TRAVELODGE HOTEL   หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง                    นครซิดนีย์ - เที่ยวชมเมือง - ล่อเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง - เมลเบิร์น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้ จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ............
 
................
เดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่ เมลเบิร์น เที่ยวบินที่ .........
 
................
ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงรัฐวิคตอเรีย 
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม MEL TRAVELODGE SOUTH BANK/BAYVIEW EDEN HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง                 เกรทโอเชี่ยนโร๊ด (เต็มสาย) - เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสายเกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสายที่สวยงามและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิคตอเรีย ผ่านเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐวิคตอเรีย จากนั้นนำท่านเช้าสู่เขตเกรทโอเชี่ยนโร้ด ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรและหาดทรายต่างๆตามเส้นทางที่งดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่านเมือง Anglesea และเมือง Lorne ที่เต้มไปด้วยธรรมขาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollp Bay ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน้ำทะเลสีน้ำเงินตัดกับป่าอันเขียวขจีทำให้เมืองนี้มีเสน่่ห์สวยงาม นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
 
 
 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก คุณจะต้องตะลึงกับภาพทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใดๆในโลก นำท่านชมปรากฎการณ์ธรรมชาติของหิส Twelve Apostles ซึ่ตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกอันศักดิ์สิทธิ์ขอวศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด (แนะนำซื้อทัวร์เพิ่ม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ให้ท่านชมความงามในมุมสูงที่รับรองได้ว่าท่านจะต้องประทับใจ ราคาเริ่มต้นที่ 145 AUD ใช้เวลา 10 นาที สำรหับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น
ค่ำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL TRAVELODGE SOUTHBANK/ BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบบเท่า            
 
 
วันที่ห้าของการเดินทาง               เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - สวนสัตว์์พื้นเมือง - ชมนกเพนกิวนที่เกาะฟิลิป
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านช้อปปิ้งสิงค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากคน ไม่ว่าจะเป้นตุ๊กตาโคอาล่า จิงโจ้ ครีมบำรุงผิว เสื้อผ้าราคาที่เป็นกันเอง (สถานที่และเวลาในการซื้อของขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละฤดูกาล หัวหน้าทัวร์จะเป็นผู้แนะนำ) จากนั้นสู๋ย่านดันดีนองส์ที่ยังเป็นป่าต้นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์
 
เดืนทางสู๋สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้า เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้นๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า นำท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟ และท่านยังสามารถนั่งห้องขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ หนึ่งในอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวออสเตรเลีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่เต็มไปด้วยสัตว์พื้นเมืองมากมาย ที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสัตว์น้ำและสัตว์ป่า และยังคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเล็กๆซึ่งเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน้ำและนกนานาชนิด
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
จากนั้นนำท่านสู่ P้้้hillip Island Nature Park พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของฝูงนกเพนกวินที่เล็กที่สุดใน
โลก ที่รวมกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด Summerland Beach ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อัสดง ซึ่งท่านจะได้เห็นฝูง
เพนกวินน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกน้อยที่รออยู่ที่รัง เหล่านกเพนกวินทั้ง
หลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้า และจะกลับมาอีก
ตอนพระอาทิตย์ตก (ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจทำให้เพนกวินตกใจ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น 
 
พัก ณ โรงแรม MEL TRAVELODGE SOUTHBANK/ BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง                                  เมลเบิร์น - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ    
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำ Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ำ มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากัลตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจุบัน ทำให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น้ำตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น นำท่านชม อาคารัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ชมสวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ เป็นที่ตั้ง กระท่อมกัปตันคุ้ก (ไม่รวมค่าเข้่าชมในกระท่อม) บ้านพักของนักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ถูกย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจย่านไชน่าทาวน์ ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้านเก่าสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยากาศแบบชาวจีนและชาวเอเชีย หรือจะช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิเช่น เดวิด โจนส์ ห้างมายเออร์ ในย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าแฟชั่นบุรุษสตรี 
(อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)
จากนั้นนำท่านสู่ท่าอากาศยานนครเมลเบิร์น
1515 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทะฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
2145 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ