ทัวร์อินเดีย

  • Program
  • Price
  • Photos

 

โปรแกรมการเดินทางไปประเทศอินเดีย

ทัวร์อินเดีย " สวิสเซอร์แลนด์ในแดนภารตะ จัมมู - แคชเมียร์ "

ฉลองเทศกาลสงกรานต์

พักบ้านเรือพร้อมสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะ – ชมทุ่งทิวลิปที่ออกดอกสะพรั่งในช่วงนี้

เดินทางไปกับหัวหน้าทัวร์ที่มีความชำนาญเส้นทาง

กำหนดการเดินทาง                8-14 เมษายน 2560

วันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2559              กรุงเทพ – เดลลี                                                  (1)
0530 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินJet Airwaysช่องทางเข้าที่ 7-8 แถว Pเจ้าหน้าที่บริษัทนิสโก้แทรเวล จะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คสัมภาระและบัตรโดยสารก่อนการเดินทาง

0840 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Jet Airwaysเที่ยวบินที่ 9W 65
1140 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี ตามเวลาท้องถิ่นหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางเข้าสู่ภัตตาคาร

1300 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เข้าชม “สวามินารายัน อัคชาร์ดาห์ม” (Swaminarayan Akshardham)วิหารอันวิจิตรตระการตาผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกัน มีพื้นทีทั้งหมด 30 เอเคอร์ ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5 ปี ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิกจำนวน 7,000 คน เป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง นำท่านร่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวอินเดียสมัยก่อน  เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่น่าประทับใจ 
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ The Grand Hotel หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ ที่  9 เมษายน 2559               เดลลี –  ศรีนาคา                                                    (2)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารคณะเตรียมตัวเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พักเพื่อเดินทางไปสนามบินภายใน ประเทศ

1040 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจัมมูแคชเมียร์โดยสายการบิน Jet Airwaysเที่ยวบินที่ 9W 601 โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ตลอดการเดินทางท่านจะเพลิดเพลินไปกับเส้นทางบินที่สวยงาม บินเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัย มุ่งสู่ที่ราบแคชเมียร์ ตื่นตากับความงดงามของหิมะที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัย  

1205 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองศรีนาคา (Srinagar)ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของแคว้นแคชเมียร์ อันเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่กษัตริย์โมกุลหลายพระองค์ทรงใช้เป็นที่พักผ่อนรวมถึงกษัตริย์ชาร์จาฮานผู้มีดำริให้สร้างอนุสรณ์สถานทัชมาฮาลอันลือลั่นก็มีบันทึกไว้ว่าทรงโปรดที่จะพามเหสีของท่านเสด็จแปรพระราชฐานมาพักผ่อนที่นี่ทุกครั้งที่มีโอกาสเนื่องจากหลงใหลในความสวยงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้น หลังจากผ่านพิธีการทางสนามบินเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ  House Boatsหรือ บ้านเรือ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตามสไตล์แคชเมียร์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านเรือ

นำทุกท่านเดินทางไปชมตัวเมืองศรีนาคา บ้านเรือนผู้คน ตลาด และ ฯลฯ พร้อมไป เยี่ยมชมสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคา แคชเมียร์เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุลเนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญ เติบ โตของต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต เช่น สวนชาลิมาร์  สวนแห่งความรักสร้างโดยจักรพรรดิ์ชาฮังคี  จากนั้นนำชม สวนนิชานเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป หรือเดินชมวิวทิวทัศน์

แวะชมทุ่งทิวลิปที่ออกดอกสะพรั่งงดงามในช่วงเวลานี้ของปีเท่านั้นซี่งเป็นช่วงเทศกาลดอกทิวลิปที่จะมีผู้คนหลั่งไหลมาชมความสวยงามจากทั่วสาระทิศท่านจะเพลิดเพลินและประทับใจไปกับดอกทิวลิปหลายสายพันธุ์

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก  ณ House Boatsหรือ บ้านเรือ  

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนอย่างอบอุ่นตามอัธยาศัยบนบ้านเรือ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกในทะเลสาบดาลที่ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาราวกับโอเอซิสกลางเทือกเขาหิมาลัย อากาศเย็นสบายสดชื่นบ้านเรือแห่งทะเลสาบดาลสร้างดวยไม้สนซีดัลแกะสลักทั้งลำ ภายในตกแต่งด้วยผ้าม่านปักด้วยไหมสไตล์แคชเมียร์ เฟอร์นิเจอร์ทำจากไม้วอลนัทแกะสลักเงางาม ให้ท่านได้ชื่นชมบ้านหลังใหม่ที่จะเป็นประสบการณ์หนึ่งเดียวในชีวิตของท่าน จิบชาต้นรับแบบแคชเมียร์แท้ เสิร์ฟพร้อมขนมปังพื้นเมืองหอมอร่อยที่ห้องดินเนอร์ของเรือ ซึ่งบ้านเรือทุกลำจะมีพนักงานใจดีคอยดูแลทุกท่านอย่างกระตือรือร้นเอาใจใส่ แต่ละลำจะมีห้องนอนเพียง 3-4 ห้องเท่านั้น ที่สำคัญท่านจะไม่เงียบเหงาแน่นอน เพราะตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ที่นี่ ท่านจะพบเห็นพ่อค้าชาวพื้นเมือง พายเรือขายของ สีสันสดใสมาแวะเวียน จอดเสนอขายสินค้าและของที่ระลึกเป็นระยะๆถึงหน้าที่พักมีสินค้าพื้นเมืองต่างๆให้เลือกชมเลือกซื้อ เช่น เครื่องดื่ม ของที่ระลึกทำจากเปเปอร์มาเช่ สีสันลวดลายสวยงามแปลกตา ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากโดยเฉพาะลายดอกไม้ฮาซาร์ ผ้าคลุมไหล่แคชเมียร์เนื้อดี พรมและเสื้อขนสัตว์สไตล์แคชเมียร์คุณภาพดีราคามิตรภาพแบบหาที่อื่นไม่ได้ งานไม้แกะสลัก สินค้าแฮนด์เมด สร้อยแหวน กำไล ไปจนถึงดอกไม้เมืองหนาวสีสันสดใสแปลกตา ท่านจะได้เข้าถึงความเป็นอยู่อันมีเอกลักษณ์ของชาวแคชเมียร์อย่างใกล้ชิดและน่าตื่นตาตื่นใจ

วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2559                ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ศรีนาคา                     (3)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  

นำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (Sonamarg)ระยะทาง 84 กิโลเมตรจากศรีนาคา สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาซิน(Sindh) เป็นจุดที่มีน้ำตกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง(Glacier)ระหว่างการเดินทางท่านจะเพลิดเพลินในการชมทัศนียภาพ ของวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่งดงามตามธรรมชาติ โดยรถจะค่อย ๆ นำท่านไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ตลอดเส้นทางท่านจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพทิวทัศน์ข้างทาง ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของแคว้นแคชเมียร์ สู่ดินแดนโซนามาร์ค  เมืองที่ได้ชื่อว่า “ประตูสู่ลาดัคห์”  Gateway to Ladakh ” หรืออีกนัยหนึ่งคือ เมืองที่ยากแก่การค้นหา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิค ท่ามกลางหุบเขาซิน (Sindh)ที่สวยงาม

หลังอาหารนำท่านขึ้นชมความงดงามของภูเขาน้ำแข็ง หรือ กลาเซียร์  (Glacia) ชมTajiwas Glacier พร้อมความสวยงามของเทือกเขา Shakhdan( ภาษาท้องถิ่น “ ทาจิวาส ”) ซึ่งปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี  ท่านจะเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา  

ค่ำ รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ห้องอาหารบนบ้านเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศํย
วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2559                   ศรีนาคา – กุลมาร์ค  - ศรีนาคา                                (4)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า    

จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทาง สู่ กุลมาร์ค โดยรถยนต์ ขึ้นสู่ภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์  กุลมาร์คได้รับการขนานนามว่าเป็น “ The Meadow of Flower ”หรือ ทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้เดิมเรียกว่า  เการิมาร์ค ตั้งชื่อโดยสุลต่านยูซุปชาร์  ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าหลากสีตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุม ที่สูงที่สุดในโลก ( สูง 2,730 เมตรจากระดับน้ำทะเล)  ลักษณะของเขากุลมาร์ค (Gulmarg)เป็นพื้นที่ลาดชันและเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาการาบินอัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรหิมาลัย ที่แยกตัวโค้งเป็นแนวโอบล้อมที่ราบสูงแคชเมียร์เอาไว้  โดยในช่วงฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่ช่วง ธันวาคม - เมษายน หิมะจะตกหนักจนปกคลุมไปทั่วพื้นดินกลายเป็นสถานที่เหมาะแก่การเล่นสกีและถ่ายทำภาพยนตร์ ส่วนในฤดูอื่น  พื้นดินในหุบเขาจะเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงามระหว่างทางที่มุ่งสู่กุลมาร์ค ตลอดเส้นทางจะพบเห็นทุ่งหญ้า ไร่นา หมู่บ้านและสิ่งปลูกสร้างแบบชาวพื้นเมือง  ฝูงแกะตามเชิงเขา ท่านจะพบหมู่บ้านชาวยิปซี ซึ่งจะอาศัยอยู่อย่างเรียบง่ายตามแบบบรรพบุรุษ และจะอพยพไปยังแคว้นจัมมูเมื่อช่วงฤดูหนาวอันทารุณมาถึง    ทิวทัศน์รอบข้างงดงามตระการตาด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนที่ยอดเขามีหิมะปกคลุม 

เทีั่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน 

หลังอาหารกลางวันนำท่านขึ้น เคเบิ้ลคาร์ หรือกอนโดล่าสู่ยอดเขา (Phase I)เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้  บนเขามีจุดชมวิวสามารถมองเห็น หมู่บ้านเบื้องล่างและที่ราบสูงคาราโครัม   ที่ไกลออกไปในเขตแดนจีนและปากีสถาน  ซึ่งเป็นยอดเขาสูงอันดับสองของเทือกเขาหิมาลัย  นิสโก้ แทรเวลให้อิสระแก่ท่านได้ บันทึกภาพในมุมต่างๆท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะอันงดงามยิ่งใหญ่ไว้เป็นที่ระลึก  เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่บ้านเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของบ้านเรือ  
วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2559               ศรีนาคา –พาฮาลแกม– ศรีนาคา                            (5)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่หุบเขาแกะ หรือ พาฮาลแกม (Pahalgam) เป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำลิดเดอร์และทะเลสาบเซซนาก  เดิมที่เป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ  ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ชาวเมืองใช้สัญจรผ่านเข้าสู่เมืองจัมมูและเดลลี ห่างจากเมืองศรีนาคาเป็นระยะทาง 96 กิโลเมตร  ( 2,130 เมตรจากระดับน้ำทะเล ) เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดีย มักปรากฏฉากอันสวยงามของพาฮาลแกมในภาพยนตร์อินเดีย ตลอดเส้นทางทุกท่านจะเพลิดเพลินในการชมทัศนียภาพของวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่งดงามตามธรรมชาติ โดยรถจะค่อยๆ นำท่านไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพทิวทัศน์สวยงามข้างทาง   ผ่านชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีและทุ่งหญ้าฝรั่นหรือ Saffron ที่ปลูกมากที่สุดที่นี่  พบเห็นกับชีวิตความเป็นอยู่อันหลากหลายและมีเสน่ห์ของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของแคว้นแคชเมียร์ เมื่อเดินทางถึงนำคณะเข้าสู่ภัตตาคาร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน     

หลังจากนั้นให้ท่าน ขี่ม้าโพนี (ไม่รวมในราคาทัวร์) ณ หมู่บ้านพาฮาลแกม ได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติตามอัธยาศัย เดินชมทิวทัศน์หุบเขาแกะอันงดงามตระการตาเต็มไปด้วยป่าสนเมืองหนาวมีสายน้ำไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำลิดเดอร์ สูดอากาศบริสุทธิ์ภายในบริเวณหุบเขา  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่บ้านเรือ  ระหว่างทางเพลิดเพลินกับคาราวานยิปซี  และฝูงแกะที่เดินหากินอยู่ในหุบเขา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนบ้านเรือ
วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2559               กุลมาร์ค – ศรีนาคา – เดลลี                           (6)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านเรือ อิสระให้ท่านพักผ่ินตามอัธยาศัย 

1100 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านเรือ 

คณะเตรียมตัวเช็คเอาท์ออกจากบ้านเรือเพื่อเดินทางสู่สนามบินเมืองศรีนาคา

1515 น. ออกเดินทางสู่เดลี โดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่ 9W 638
1645 น.

เดินทางถึงสนามบินอินทิราคานธี กรุงเดลลี   

2320 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่ 9W 64
วันศุกร์ ที่ 14 เมษายน 2559                           กรุงเทพ ฯ                                         (7)
0455 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราค่าบริการ (ขั้นต่ำ 15 ท่าน)

 
อัตราค่าบริการ
ค่าบริการพักห้องละ 2 ท่าน
ค่าบริการพักเดี่ยว
ผู้ใหญ่ ท่านละ
47,500 บาท
6,500 บาท
*** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม
*** ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

อัตราค่าบริการรวม

-    ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบินเจท แอร์เวย์ ไป-กลับ (Economy Class)Bangkok-Delhi-Bangkok เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ สำภาระไม่เกิน 20 กิโลกรัม

-    ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ + เจ็ท คอนเน็ค ไป-กลับชั้นประหยัด (Economy Class)Delhi-Srinagar –Delhiเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ สำภาระไม่เกิน 20 กิโลกรัม

-    ค่าภาษีสนามบินไทย-อินเดีย

-    ค่าวีซ่าประเทศอินเดีย สำหรับหนังสือเดินทางไทย

-    ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ พร้อมน้ำดื่มสะอาดตลอดการเดินทาง

-    ค่าโรงแรมที่พัก ตามรายการที่ระบุ

-    ค่ารถรับส่ง ตามที่ระบุในรายการ

-    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

-    ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

-    ค่าทิปคนขนกระเป๋า ร้านอาหาร และบริกรในเรือ

-    ค่าเคเบิ้ลคาร์ (Phase1)

 

ราคานี้ไม่รวม  

-        ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่เดินทางไปพร้อมคณะ (ตามความพอใจ)

-        ค่าทำหนังสือเดินทาง

-        ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม

-        ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว

-        ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการจัดเก็บ

-        ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-        ค่ากล้องถ่ายรูป และค่ากล้องวีดีโอ หากจะนำไปถ่ายภาพภายในสถานที่ สำคัญ ซึ่งทางหัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทราบ

-        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่าบริการพิเศษตามสถานทีท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ ขี่ม้าฯลฯ เป็นต้น

 

เอกสารที่จำเป็นในการขอวีซ่าประเทศอินเดีย 

พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลืออย่างน้อย สามหน้า

รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวไม่มีกรอบ จำนวน 2 ใบ สำหรับการขอวีซ่าอินเดีย

สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

ผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

(Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)

 

เงื่อนไขการให้บริการ ยึดและคืนมัดจำสำหรับทริป อินเดีย

                   -         จองล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนด

                 -         ชำระเงิน ตามเงื่อนไขข้างต้น

                 -         กรณียกเลิกการเดินทาง 45-31วันก่อนการเดินทาง บริษัทจำเป็นต้องหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ                                  50% ของค่ามัดจำทัวร์

-         กรณียกเลิกการเดินทาง 30-26วันก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำทั้งหมด

-        กรณียกเลิกการเดินทาง 25-16วันก่อนการเดินทาง บริษัทจำเป็นต้องหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ                50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

-        กรณียกเลิกการเดินทาง 15-1 วันก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

-        หากท่านยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลใด เหตุผลหนึ่ง แต่สามารถหาคนมาแทนได้ทันตามเวลาของ                เงื่อนไขของกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่าเปลี่ยนชื่อตั๋ว และ          อื่นๆ ถ้ามี หมายเหตุ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานทูตและสายการบินอนุญาต หรือยินยอมได้หรือไม่

-        ยกเลิกในวันเดินทาง หรือโดนปฎิเสธ การเข้าเมือง ทางบริษัท ของสงวนสิทธิ ในการคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

-         เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง อาทิ ไม่เที่ยวบาง                   รายการไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ             เงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

-         กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศใน           รายการเดินทาง หรือเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงานการก่อจลาจล ทาง           เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

-         เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้           แล้วทั้งหมด

 

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน (สไตรค์), จลาจล,การก่อการร้าย,ภัยธรรมชาติ, การล่าช้าของเที่ยวบิน รายการเดินทางและเส้นทางท่องเที่ยว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความจำเป็นเหมาะสม อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ จะเน้นผลประโยชน์สูงสุดแก่คณะฯ