USA/ Canada
ทัวร์อเมริกา (Eva Air)
วอชิงตัน ดีซี - ฟิลาเดลเฟีย - นิวยอร์ค 
9 - 18 พฤศจิกายน 2017
89,800 บาท

 • Program
 
โปรแกรมการท่องเที่ยว
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เยือน มหานครนิวยอร์ค  - เมืองฟิลาเดลเฟีย - กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
เดินทาง ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 9 - วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
 
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560                                   สนามบินสุวรรณภูมิ                                              
2230 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Eva Airประตู 8 แถว Q เจ้าหน้าที่จากบริษัทนิสโก้ทราเวลจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ และเช็คอิน
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560                                   กรุงเทพฯ – ไทเป – นิวยอร์ก
0215 น.
ออกเดินทางจากประเทศไทย สู่ กรุงไทเปประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน Eva Air เที่ยวบินที่ BR 206 (คณะพักผ่อนบนเครื่อง)
0655 น.
(เวลาท้องถิ่นกรุงไทเป) เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน รอเปลี่ยนเครื่อง
0800  น.
ออกเดินทางต่อสู่มหานครนิวยอร์ค โดยสายการบิน Eva Air เที่ยวบินที่ BR 30
***เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล***
0945 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK) มหานครนิวยอร์ค (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง)นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ “มหานครนิวยอร์ก” หรือ “New York City”  นิวยอร์กตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม และบันเทิงที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นเมืองที่มี ตึกระฟ้า และตึกสูงมาก ตลอดระยะเวลา 150ปี และยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติอีกด้วย 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นำคณะชมความสวยงามของมหานครนิวยอร์ค ผ่านชมตึกสูงระฟ้าที่ ผ่านชม เซ็นทรัลปาร์ค สวนสาธารณะขนาดใหญ่ เปรียบเสมือนเป็นปอดของชาวนิวยอร์ค Radio City Music Hall สถานที่ ที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดัง ผ่านย่าน “Time Square”ย่านการค้าในใจกลางนคร ย่านโรงละครเพลง  ถนนบรอดเวย์ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดง ที่ทั่วโลกยอมรับรวมทั้งผ่านชมสถานที่สำคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน และ ฯลฯ  จนได้เวลาพอสมควรนำคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำสไตล์บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร “Dallas Barbecue”
หลังอาหารค่ำนำคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ  “Double Tree Fort Lee Hotel” (New Jersey)
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560                           นิวยอร์ก – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี.
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองฟิลาเดลเฟีย”(Philadelphia)มลรัฐเพนซิลวาเนียเป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของอเมริกาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองที่มีพลเมืองหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 6 ของประเทศ ผ่านชมสถานที่ที่สำคัญ ในเมืองฟิลาเดลเฟีย เช่น บ้าน เบนจามิน แฟรงคลิน สถานที่ออกธนบัตรของสหรัฐอเมริกา พิพิธภัณท์ และสถานที่ราชการ 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านอกเดินทางต่อสู่ “กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.”(Washington,D.C.)นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับ รัฐแมรี่แลนด์ สร้างในสมัยประธา นาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทน เมือง ฟิลาเดลเฟีย ที่ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกาสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ
เมื่อเดินทางถึงนำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น“ทำเนียบขาว” หรือ White Houseสถานที่ทำงานประธานาธิบดีสหรัฐ “อนุสาวรีย์วอชิงตัน”Washington Monumentแท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ ประธานาธิบดี “จอร์จ วอชิงตัน”ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นำอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา “อนุสรณ์สถานลินคอล์น”Lincoln Memorialอาคารหินอ่อนที่สร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา “อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน”Jafferson Memorialอาคารศิลปะนีโอคลาสสิค สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับ ประธานาธิบดี  “โธมัส เจฟเฟอร์สัน”ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจ้าของหลักการเรื่องการประ กาศอิสรภาพ การออกแบบเป็นในลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที่ทำงานของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ “Holiday Inn Chantily Hotel”
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560                         วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “สถาบันสมิธโซเนียน” The Smithsonian Instituteเป็นสถาบันวิจัยการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบันตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย มีวัตถุสิ่งของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์มากกว่า 136 ล้านชิ้น ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบาลร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เข้าชม“พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ”(National Air and Space Museum)พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น เข้าชม “National Museum of Natural History”ซึ่งสะสมและแสดงตัวอย่างของพันธ์ไม้ สัตว์ ฟอสซิล แร่ธาติ หิน อุกกาบาต และวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติการวิวัฒนาการของมนุษย์ ยังมีห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองแฮริสเบิร์ก”(Harrisburg)เมืองหลวงของรัฐเพนซิล- เวเนีย (Pennsylania) ริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ “Holiday Inn Harrisburg Hotel” หรือระดับเทียบเท่า
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560                                แฮริสเบิร์ก – บัฟฟาโร่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเข้าชม “Hershey’s Chocolate World”อาณาจักรช๊อคโกแลตที่เป็นเหมือนกับ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex)  มีทั้งส่วนพิพิธภัณฑ์   ช๊อคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร์ 3 มิติ มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองบัฟฟาโร่”(Buffalo)ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมหานครนิวยอร์ก มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน  ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแอการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ไนแอการ่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ “Four Point Sheraton Niagara Falls” (ฝั่งอเมริกา)
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560                   น้ำตกไนแองการ่า – ช้อบปิ้ง OUTLET – บิงแฮมตัน   
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านไปชมความสวยงามของ “น้ำตกไนแองการ่า”(Niagara Falls) ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแองการ่าทางด้านตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแองการ่าประกอบด้วยน้ำตกสามแห่ง คือ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศ และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีปริมาณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหวและละอองไอน้ำที่ทำให้เกิดสายรุ่งเมื่อกระทบกับแสงแดดในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส
หมายเหตุ : การล่องเรือ Maid of The Mist และ Cave of The Wind เปิดบริการ 19 พฤษภาคม – 5 พฤศจิกายน 2560 หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้จากนั้นนำท่านสู่ “Fashion Outlet of Niagara Falls” อิสระให้ท่านได้หาซื้อของฝากตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ เช่น American Eagle Out, Burberry, Clark’s, Coach, Converse, DKNY, Foot locker Outlet, Forever 21, Fossil, Gap Outlet, Guess, Hugo Boss Outlet, Kate Spade, Kenneth Cole, Levi’s, Michael Kors, Sunglasses, Skechers, Polo Ralph Lauren, Nike, Swarovski, Toy’’R’’US Express, Vitamin world ฯลฯ จนได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ “เมืองบิงแฮมตัน”(Binghamton)  ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐนิวยอร์ค โดยมีอาณาเขตอยู่ใกล้กับชายแดนเพนซิลวาเนีย ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่นํ้าสองสายมาบรรจบกันเมืองนี้มีธรรมชาติที่งดงามมาก เป็นเมืองของการปีนเขาและส่องสัตว์ไปจนถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและผลงานศิลปะ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ “Holiday Inn Binghamton Hotel” หรือระดับเทียบเท่า
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560                             บิงแฮมตัน – OUTLET – นิวยอร์ก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่“เมืองวู๊ดบูรี่”(Woodbury) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ “Woodbury Common Premium Outlets”
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ***อิสระตามอัธยาศัย***
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า อาทิ เช่น 7For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent 
 
นำท่านเดินทางสู่ “มหานครนิวยอร์ก”(New York)นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรัลปาร์ค(Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ค
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม “Double Tree Fort Lee” (New Jersey)
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560              อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – เอ็มไพร์สเตท–ไทม์สแควร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านล่องเรือเฟอร์รี่ชม “อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ”(Statue of Liberty) ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกันเทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้า “เอ็มไพร์สเตท”(Empire State Building)บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong  จากนั้นให้ท่านได้อิสระอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเดินเล่นย่านเดินเล่นย่านไทม์สแควร์ (Time Square) ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย หรือ ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับหรือเลือกช้อปปิ้งบนถนนเลขที่ 5  (Fifth Avenue) ที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่แพงที่สุดของโลก “The most expensive street in the world”
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
2000 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK)
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560                                  นิวยอร์ค -  ไทเป
0020 น.
ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน Eva Airเที่ยวบินที่ BR 31
***เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล***
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560                                      ไทเป -   กรุงเทพฯ
0535 น.
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
0900 น.
ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพ ฯ  โดยสายการบิน Eva Airเที่ยวบินที่ BR 67
1150 น.
เวลาท้องถิ่น ประเทศไทย เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการ      ***ราคา ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560
                                                  ผู้ใหญ่พักห้องคู่       ราคาท่านละ                          89,800    บาท
                                                                                                                       60,800    บาท      (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 
**ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน  
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและ
ภาษีสนามบินเพิ่มเติม
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –นิวยอร์ก –กรุงเทพ โดยสายการบิน EVA AIR
 • ค่าที่พักโรงแรม รวมทั้งสิ้น 6 คืน
 • ค่าอาหารมื้อตามที่ระบุในรายการจำนวน 19 มื้อ
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)
 • ค่าระวางน้ำหนัก 23 กิโลกรัม จำนวนไม่เกิน 2 ใบ
 •   ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,600บาท
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ     
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
 • สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 • การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา ร้านมุก ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว