ทัวร์ฮ่องกง/ ทัวร์สิงคโปร์
แพ็คเกจฮ่องกง   :  ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ อิสระเดินทาง 3 วัน 2 คืน
เดินทาง  :  

 • Program
 • Price
 
แพ็คเกจ ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ เดินทางอิสระ 3 วัน 2 คืน
 
ท่านสามารถเลือกวันเดินทางเองได้  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
วันที่ 1   เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง นำท่านเดินทางเข้าที่พักโดยรถโค้ชปรับอากาศ อิสระท่านสามารถเที่ยวชมเมืองฮ่องกงได้ตามอัธยาศัย (No Meal)
วันที่ 2 
ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน (วัดแซกุง / วัดหวังต้าเซียน / โรงงานจิวเวอร์รี่ / ร้านสมุนไพรจีน)จากนั้นนำท่านนั่งรถท่องเที่ยว 2 ชั้น (Open Top Bus Tour)ชมเมืองบนถนนนาธาน      
        
นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ และเช็คอินเข้าที่พัก Disney Hollywood Hotel (ห้อง Garden View)อิสระกับเครื่องเล่นและชม โชว์ตามอัธยาศัย (No Meal)
วันที่ 3  ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย เมื่อถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 

 

อัตราค่าบริการ

โรงแรม
อัตราค่าบริการ (พักห้องคู่)/ท่าน
Panda Hotel
ราคาเริ่มต้นเพียง 8,500 บาท/ท่าน
Regal Riverside Hotel
Metropark Mongkok
Harbour Plaza 8 Degrees
The Cityview – superior
Rosedale  Kowloon
Metropark Kowloon
 
ราคาเริ่มต้นเพียง
9,900 บาท/ท่าน
 
 
Prudential Hotel
The Kimberley
Park Hotel
The Cityview - Premier
 
ราคาเริ่มต้นเพียง
10,500 บาท/ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ที่พักตามที่ท่านเลือก สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ค่าเข้าดิสนีย์แลนด์พร้อมรถรับส่ง
 • รถรับ-ส่ง ระหว่างโรงแรมกับสนามบิน
 • ซิตี้ทัวร์ครึ่งวันตามที่ระบุในโปรแกรม
 • มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(ถ้าต้องการ)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง