Taiwan
ทัวร์ไต้หวัน (NTTWNOV16) : ไทเป - ไท่หลู่เก๋อ(ทาโรโกะ) - อี้หลาน - เย่หลิว - จิ่วเฟิ่น - ไท้จง - ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือสุริยันจันทรา - เหวินหวู - เจีงไคเช็ค
เดินทาง: เดินทางระหว่างวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน – วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 (การบินไทย TG)