Bhutan
ทัวร์ภูฏาน  :  พาโร - พูนาคา - ทิมพู โดยสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์
 ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร ป้อมปราการสำนักบริหาร ราชการเมือง พาโร ซอง หมู่บ้านโลเบซ่า ปูนาคา ซอง และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พื้นบ้าน
กำหนดการเดินทาง : -
ราคาเริ่มต้นเพียง : -