Mongolia

 • Program
 
วันแรก     กรุงเทพ – อูลานบาตาร์
1900 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน Mongolian Airlines เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
2205 น.   ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอูลานบาตาร์(Ulaanbaatar) เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย โดยสายการบินMongolian Airlinesเที่ยวบินที่ OM 702ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที
วันที่สอง     อูลานบาร์ตาร์ 
0605 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงเมืองอูลานบาตาร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระเรียบ ร้อยแล้ว นำคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 
0700 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะออกเดินทางสู่“วัดกานดาน” (Gandan Monastery)เป็นวัดที่ใหญ่และมีความสำคัญมากสำหรับชาวมองโกเลีย และของเมืองอูลันบาตาร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลีย มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สร้างโดยท่านข่านโบกด์ ราวปี ค.ศ. 1835 ชื่อวัดมีความหมายว่า “สถานที่ที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ” ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบทิเบต ภายในพระวิหารประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร ซึ่งมีความสูงถึง 20 เมตรชาวเมืองมักจะมาขอพร
 
ชม “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมองโกเลีย” ที่ซึ่งจัดแสดงประวัติวามเป็นมาของชาวมองโก เลีย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างละเอียด
 
เดินทางไป “Sukhbaatar Square” ศูนย์กลางแห่งเมืองหลวงอูลานบาดอร์ เป็นสถานที่พบปะของชาวมองโกเลียและ เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของบุคคลสำคัญของประเทศ และต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง อิสระให้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางสู่ภัตตาคาร
 
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่ายออกเดินทางสู่ “อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน” (Zaisan Memory Hill) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอูลันบาตาร์ สร้างขึ้นเพื่อ รำลึกถึงวีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงคราม โลก ครั้งที่ 2 เป็นอนุสรณ์สถานทรงกลมวงแหวน ประดับภาพเขียน เรื่องราวที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพและมิตรภาพระหว่างรัสเซีย และ มองโกเลีย เช่น การสนับสนุนการปลดแอกจากประเทศจีน และการช่วยรบต่อต้านกองทัพ ญี่ปุ่น ในปีค.ศ.1939 อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซานยัง เป็นจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นเมืองอูลันบาตาร์ ได้ทั้งเมืองอีกด้วย ชมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูง 23 เมตร มีชื่อเสียงระดับนานาชาติสำหรับพุทธอุทยาน ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2006 ลักษณะพระพุทธรูปจะมองผ่านทั้งเมืองอูลานบาร์ตอร์ และ ปกป้องเมืองจากอันตรายใดๆ เดินทางกลับสู่ตัวเมือง
 
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ
นำคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Novotel Hotelหรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม     Ulaanbaatar - Terelj National Park
เช้า          รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางสู่“อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ ” (Terelj National Park)
ระหว่างทางแวะชม “อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน” (Genghis Khan Equestrian Statue) เป็นอนุสาวรีย์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความเกรียงไกรในอดีตของชนชาติมองโกล ในพื้นที่ที่เชื่อว่ามีการพบตำนานแส้ทองของอดีตข่านผู้ยิ่งใหญ่ นับเป็นอนุสาวรีย์รูปปั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมองโกเลีย รูปปั้นมีความสูงประมาณ 40 เมตร น้ำหนักกว่า 250 ตัน ซึ่งตัวรูปปั้นสร้างมาจากสแตนเลสที่สะท้อนแสงเพริศพรายยามต้องแสงจากดวงอาทิตย์รูปปั้นเจสกิสข่านตั้งอยู่บนอาคาร ที่สร้างไว้เป็นฐานรองรับรูปปั้นแห่งนี้ มีความสูงประมาณ 10 เมตร และประกอบด้วยเสาคอลัมน์ล้อมรอบกว่า 36 ต้น หมายถึงกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ 36 พระองค์  อนุสาวรีย์ เจงกิสข่าน ถูกออกแบบโดยสถาปนิก D.Erdenebileg และ  J.Enkhjargal ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องหมายตราม้าที่ชาวมองโกลนิยมใช้กันเมื่อศตวรรษที่ 13 ส่วนด้านในอาคารชั้นล่างที่เป็นฐานของรูปปั้น จัดแสดงเป็นห้องนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติมองโกล ตั้งแต่ยุคสำริด ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ และวัฒนธรรมของผู้คนในสมัยก่อน
 
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นออกเดินทางสู่อุทยาน เทอเรลจ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของ อูลานบาตอร์มี ภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่และเปิดโล่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ได้มาสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ในเทือกเขา ชมความงามแบบธรรมชาติของ หินเต่า หรือ Turtle Rockเป็นหินที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายเต่า ที่มีเรื่องเล่าขานถึงถ้ำลึกลับสัมผัสทัศนียภาพของธรรมชาติและหินรูปทรงต่างๆ แห่งอุทยานเทอเรลจ์ เมื่อถึงหมู่บ้านทางหัวหน้าหมู่บ้านจะให้การต้อนรับท่านในแบบวิถีชีวิต          
 
นำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พัก  ณ “Terelj Star Resort”พักห้องละ 2 ท่าน
 
ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ สไตล์มองโกเลีย พร้อมมีกิจกรรมให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลิน
วันที่สี่       อุทยานเทอเรลจ์   -    อูลานบาตาร์ 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ แคมป์ที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เส้นทางหมู่บ้านชาวนอร์มาดิก “Normadic Family” ซึ่งเป็นชุม ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับ ทัศนียภาพ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ แห่งนี้ทั้งเทือกเขา ทุ่งหญ้า และแม่น้ำ ที่นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ท่านไม่ควรพลาดในการมาเยือน (อิสระให้ท่านเลือกเล่นสุนัขลากล้อเลิ่อน หรือ ขี่ม้า ราคาไม่รวมในโปรแกรมตามอัธยาศัย)
 
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน
ได้เวลาพอสมควรนำคณะเดินทางสู่พระราชวังฤดูหนาวของท่านโบกข่าน ท่านเป็นข่านองค์สุดท้ายแห่งมองโก เลีย และยังเป็นพระราชวังแห่งสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลือให้ได้ชมในมอง โกเลีย พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1893 –1903 มีการสร้างตำหนัก 6 ตำหนัก และแต่ละตำหนักก็มีผลงานทางศิลปะที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประ เทศมองโกเลียในอดีต นอกจากนั้นยังมีผลงานภาพวาด ภาพเขียน ที่ยังคงหลงเหลือและสิ่งของมีค่า รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ ที่หลงเหลือ และรอดพ้นจากการถูกทำลายโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์โซเวียตในตรั้งอดีต
 
เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Novotel Hotelหรือเทียบเท่า
 
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วันที่ห้า     อูลันบาตาร์  - กรุงเทพ ฯ
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยังศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอูลันบาดอร์เพื่อหาซื้อของฝาก และไปชมโรงงานผลิตผ้าแคชเมียพร้อม ชมขั้นตอนการผลิตและจับจ่ายสินค้าจากโรงงานโดยตรง ซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านการตรวจ QC มาอย่างดี เนื้อผ้าทนทาน แข็งแรง เนื้อสัมผัสนุ่มนวล อาทิเช่น ผ้าพันคอ ถุงมือ ถุงเท้า รวมทั้งเสื้อผ้าที่ได้รับการออกแบบดีไซน์มาอย่างทันสมัย
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้านขายของฝากขึ้นชื่อ Gobo Souvenir Shopใกล้กับโรงงาน Goyo ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเช่น เครื่องหนังต่างๆตุ๊กตาพื้นเมือง เสื้อผ้าขนสัตว์ หมวกขนสัตว์ กระเป๋าหนัง และ ฯลฯ
 
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติเจงกีสข่าน เมืองอูลานบาตอร์    
         
1635น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Mongolian Airlinesเที่ยวบินที่ OM 701
 
2155 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ (พักห้องคู่) ราคาท่านละ 34,900 บาท
มีหัวหน้าทัวร์ คนไทยเดินทางไปพร้อมคณะ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว อาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน 
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดไป กลับสายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์
 • ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน  พัก เกอร์ 1 คืน พักโรงแรม 2 คืน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศระหว่างการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • น้ำดื่มวันละ 2 ขวด (ขวดละครื่งลิตร)
 • ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมานอกเหนือรายการ รวมถึงมินิบาร์ในห้องพัก ค่าโทรศัพท์ และ ฯลฯ
 • ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่รวมในรายการ
 • ค่าทืปไกด์ และ คนขับรถ ท่านละ 40 เหรียญ