Mongolia

 • Program
ครั้งหนึ่งทึ่ทุกท่านไม่ควรพลาดที่จะไปเยือน
ประเทศมองโกเลีย และประเทศรัสเซีย
เมืองแห่งธรรมชาติและขุนเขา
พร้อมชมทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก “Lake Baikan”
เยือนเมืองอูลานบาตาร์ - เมืองเออคุตส์ - เมืองลิสยันก้า 
ท่านละ 69,000 บาทเท่าน้้น!!!
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562      Bangkok - Ulaanbaatar
1900 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน  Mongolian Airlinesเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 
2205 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอูลานบาตอร์(Ulaanbaatar) เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย โดยสายการบินMongolian Airlinesเที่ยวบินที่ OM 701 ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562     Ulaanbaatar - Terelj National Park
0605 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงเมืองอูลานบาตอร์ เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระเรียบ ร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 
0700 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเข้า นำท่านเดินทางไปยัง อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน(Genghis Khan Equestrian Statue) เป็นอนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความเกรียงไกรในอดีตของชนชาติมองโกลในพื้นที่ที่เชื่อว่ามีการพบตำนานแส้ทองของอดีตข่านผู้ยิ่งใหญ่ นับเป็นอนุสาวรีย์รูปปั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมองโกเลีย รูปปั้นมีความสูงประมาณ 40 เมตร น้ำหนักกว่า 250 ตันซึ่งตัวรูปปั้นสร้างมาจากสแตนเลสที่สะท้อนแสงเพริศพรายยามต้องแสงจากดวงอาทิตย์รูปปั้นเจงกิสข่านตั้งอยู่บนอาคาร ที่สร้างไว้เป็นฐานรองรับรูปปั้นแห่งนี้ มีความสูงประมาณ 10 เมตร และประกอบด้วยเสาคอลัมน์ล้อมรอบกว่า 36 ต้น หมายถึงกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ 36 พระองค์ อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ D.Erdenebileg และ J.Enkhjargal ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องหมายตราม้าที่ชาว     มองโกลนิยมใช้กันเมื่อศตวรรษที่ 13 ส่วนด้านในอาคารชั้นล่างที่เป็นฐานของรูปปั้น เป็นห้องที่จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชนชาติมองโกล ตั้งแต่ยุคสำริด ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ เสื้อผ้า กระโจม และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยก่อน
 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์” (Terelj National Park)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของ เมืองอูลานบาตอร์ มีภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่และเปิดโล่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ได้มาสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ในเทือกเขา ชมความงามแบบธรรมชาติของ หินเต่า หรือ Turtle Rockเป็นหินที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายเต่า อีกทั้งที่นี่มีเรื่องเล่าขานถึงถ้ำลึกลับนอกจากนี้ยังมีหินรูปร่างแปลกตา นำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พัก  ณ Terelj Star Resort”เป็นกระโจมที่พักที่ทันสมัยใหม่ล่าสุดให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของชาวมองโกเลีย
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในที่พัก
หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสัมผัสทัศนียภาพของธรรมชาติและหินรูปทรงต่างๆ แห่งอุทยานเทอเรลจ์ ชม อารามที่ใช้เป็นสถานที่ในการทำสมาธิ (Ariyabal Meditation Monastery)เป็นอีกสถานที่ ที่สวยงามและ เงียบสงบ เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ ให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพความสวยงาม ด้วยความประทับใจ
 
จากนั้นเดินทางสู่เส้นทาง “หมู่บ้านชาวนอร์มาดิก” (Normadic Family)ซึ่งเป็นชุมชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับ ทัศนียภาพ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ แห่งนี้ทั้งเทือกเขา ทุ่งหญ้า และแม่น้ำ ที่นับเป็นอีกหนึ่ง สถานที่ที่ท่านไม่ควรพลาดในการมาเยือน จากนั้นชมการสาธิตการเตรียมเทียมเกวียน และ การเตรียมม้า พร้อมชมการแสดงการขี่ม้าของชนเผ่า พื้นเมือง อิสระให้ท่านได้สัมผัส ประสบการณ์ขี่ม้า หรือ นั่ง เทียมเกวียน (สำหรับท่านที่ไม่สามารถขี่ม้า) เพื่อเดินทางสู่หมู่บ้านชนพื้นเมืองนอร์มาดิก เมื่อถึงหมู่บ้านพ่อบ้านจะให้การต้อนรับท่านในแบบวิถีชีวิตของชาวมองโกเลียพื้นเมือง ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับสู่ที่พัก
 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ แคมป์ที่พัก
เพลิดเพลินกับ การละเล่นพื้นเมือง “Anklebone Games”ของชาวมองโกล อิสระให้ท่าน แต่งกาย สไตล์ชาวมองโกเลีย เพื่อให้ได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก พักผ่อนชมดาว ณ ที่พักในค่ำคืนนี้
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562       Ulaanbaatar                                                
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแคมป์ที่พัก
 
นำท่านออกเดินทางสู่“อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน” (Zaisan Memory Hill) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอูลันบาตาร์ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงครามโลก ครั้งที่ 2เป็นอนุสรณ์สถานทรงกลมวงแหวน ประดับภาพเขียน เรื่องราวที่เกี่ยวกับ สัมพันธภาพและมิตรภาพระหว่างรัสเซีย และ มองโกเลีย เช่น การสนับสนุนการปลดแอกจากประเทศจีน และการช่วยรบต่อต้านกองทัพ ญี่ปุ่น ในปีค.ศ. 1939อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน ยังเป็นจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นเมืองอูลันบาตาร์ ได้ทั้งเมืองอีกด้วย ด้านล่างประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูง 23 เมตร มีชื่อเสียงระดับนานาชาติสำหรับพุทธอุทยาน ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2006 ลักษณะพระพุทธรูปจะมองผ่านทั้งเมืองอูลานบาร์ตอร์ และปกป้องเมืองจากภัยอันตราย
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อนี้เป็น “มองโกเลียนบาร์บีคิว
หลังอาหารกลางวันนำท่านชม “พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์” (Central Museum of Mongolian Dinosaurs) ชมโครงกระดูกไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ที่เคยท่องทะเลทรายโกบีรวมทั้งฟอสซิลและไข่ที่ได้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1920 โดย นักสำรวจชาวอเมริกัน Roy Chapman Andrews นำท่านชม ฟอสซิลไดโนเสาร์ “Tarbosaurus Bataar” สายพันธุ์กินเนื้อ ที่มีความสูง 4 เมตร น้ำ หนัก 3 ตัน (เป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ใกล้เคียงกับ Tyrannosaurus Rex หรือT-Rex) และ ฟอสซิลไดโนเสาร์ขนาดเล็กสายพันธุ์ “Sauhrolophus” โดยมีกะโหลกศีรษะมีลักษณะโดดเด่นพิเศษ
 
จากนั้นชม“พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมองโกเลีย” (National Museum) ที่ซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมาของ ชาวมองโกเลียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 
นำท่านเดินทางไปยัง โรงงาน Goyo Cashmereชมขั้นตอนการผลิตสินค้าพื้นเมืองพร้อม เยี่ยมชมและจับจ่ายสินค้าจากโรงงานโดยตรง ซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านการตรวจ QC มาอย่างดี ผ้าทนทาน แข็งแรง เนื้อสัมผัสนุ่มนวล อาทิเช่น ผ้าพันคอ ถุงมือ ถุงเท้า รวมทั้งเสื้อผ้าที่ได้รับการออกแบบดีไซน์มาอย่างทันสมัย จากนั้นนำท่านไปยังร้านของฝากขึ้นชื่อ Gobo Souvenir Shopใกล้กับโรงงาน GOYO ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเช่น เครื่องหนังต่างๆ ตุ๊กตาพื้นเมือง เสื้อผ้าขนสัตว์ หมวกขนสัตว์ กระเป๋าหนัง และ ฯลฯ  พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง Folklore Concertของชาวมองโกเลีย
 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ  
หลังอาหารนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ  Novotel Hotelระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562     Ulaanbaatar– Irkutsk
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำคณะออกเดินทางสู่“วัดกานดาน” (Gandan Monastery)เป็นวัดที่ใหญ่และมีความสำคัญมากสำหรับชาวมองโกเลีย และของเมืองอูลันบาตาร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลีย มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สร้างโดยท่านข่านโบกด์ ราวปี ค.ศ. 1835 ชื่อวัดมีความหมายว่า “สถานที่ที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ” ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบทิเบต ภายในพระวิหารประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร ซึ่งมีความสูงถึง 20 เมตรชาวเมืองมักจะมาขอพร
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำคณะช้อปปิ้ง ณ SupermarketState Department Store”ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึกตามอัธยาศัย ที่นี่ท่านสามารถเลือกซื้อของกินของใช้ ได้ในราคาถูกโดยเฉพาะช้อคโกแล็ต และของขบเคี้ยว สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟอูลานบาตอร์ เพื่อโดยสารขบวนรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียสู่เมืองอีร์คุตส์ ประเทศรัสเซีย
 
1522 น.   ขบวนรถไฟเคลื่อนตัวออกจากสถานีเมืองอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย เพื่อเดินทางสู่ “เมืองอีร์คุตส์”(Irkutsk)ประเทศรัสเซีย โดยรถไฟทรานส์ไซบีเรียสาย 305 ชั้น 1 พักห้องละ 2 ท่าน
 
เมืองอีร์คุตสค์เป็นเมืองหลวงของอีร์คุตสค์โอบลาสต์ ประเทศรัสเซีย เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในไซบีเรีย มีประชากรประมาณ 587,891 คน เป็นเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศรัสเซีย มีอุตสาหกรรมการแต่งแร่ไมกา การแปรรูปไม้ ผลิตรถยนต์ มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เมืองนี้มีพื้นที่ประมาณ 432 ตารางกิโลเมตร เพลิดเพลินกับการนั่งรถไฟสายยาวที่สุด และ ธรรมชาติที่สวยงามตลอดสองข้างทาง
 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำบนขบวนรถไฟ (อาหารชุดเบนโต๊ะ) ที่จัดเตรียมไปเพราะบนขบวนรถไฟไม่มีห้องอาหาร
รถไฟจะแล่นผ่าน เมืองดาร์คกัน (Darkhan) ที่เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ จากนั้นขบวนรถไฟแล่นต่อเนื่องไปยัง เมืองซุคบาทาร์ (Sukhbaatar) และข้ามชายแดนเข้าสู่ประ เทศรัสเซีย ณ ด่าน ที่ สถานีเมือง Naushki จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเดินทางไปเช็คพาสปอร์ตและเอกสาร ณ ห้องพักของท่านทั้งประเทศมองโกเลีย และประเทศรัสเซีย อิสระให้ท่านนอนหลับพักผ่อนบนขบวนรถไฟหรือเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือในค่ำคืนนี้
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562     Irkutsk
เช้า   รับประทานอาหารเช้า บนขบวนรถไฟ  (รถไฟขบวนนี้ไม่มีห้องอาหาร)
1437 น.   รถไฟเดินทางถึงเมืองเออคุตส์Irkutsk” เมืองเอกแห่งเขตรัสเซียตะวันออก นำคณะเช็คเอาท์ออกจากรถไฟ  เพื่อเดินทางต่อโดยรถโค้ช เพื่อไปท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ ณ เมืองนี้ เมืองเออคุดส์เป็นศูนย์กลางทั้งด้านการค้าและการบริหารปกรองที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1651 ชมความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรม ของตัวอาคารเก่า บ้านเรือนไม้ โบสถ์ วิหาร ที่ตกแต่งประดับประดาในรูปแบบของงานไม้แกะสลักฉลุลวดลายสวยงามตามแบบฉบับไซบีเรียเป็นหนึ่งในด้านการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรมของไซบีเรีย สมกับที่ได้รับฉายานามว่า “ปารีสแห่งไซบีเรีย”  นำคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร
 
1500 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
หลังอาหารนำคณะชมสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงราชวงศ์คิรอฟ “Kirov Monastery”  จากนั้น ไปชมอนุเสาวรีย์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 ที่ตั้งอยู่บนถนนที่สำคัญของเมืองและตึกที่เป็นห้อง สมุดของมหาวิทยาลัย 
 
1900 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชมคอนเสิร์ต “Russian Folklore”ในบรรยากาศของพระราชวังเก่า  เป็นคอนเสิร์ตที่จัดให้กับคณะนี้เป็นพิเศษ เดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก ณ  Marriot Hotelหรือระดับเทียบเท่า เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองนี้
วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562     Irkutsk– Listvyanka Village
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรีย”(Taltsy Wooden Architecture Museum)ชมหมู่บ้านไม้ ที่ยังคงรูปลักษณ์ของวัฒนะธรรมดั้งเดิมของชนพื้นเมืองโบราณ ที่นิยมสร้างบ้านด้วยไม้ทั้งหลังมาตั้งแต่สมัยโบราณ ด้วยในเขตไซบีเรียมีต้นสนและต้น Parch เป็นจำนวนมากชาวพื้นเมืองจึงนิยมนำไม้มาสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ชมความหลากหลายของบ้านไม้ไซบีเรียที่มีทั้งบ้านชาวบ้านที่ยากจน และบ้านของเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวย
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางต่อสู่ “เมืองลิสเวียนก้า”(Listvyanka) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไบคาล ที่เป็นปากแม่น้ำแองคาร่า Angara Riverแม่น้ำเพียงสายเดียวที่เป็นที่ระบายออกของทะเลสาบไบคาล ชม “โบสถ์เซนต์นิโคลัส”(Church of St. Nicholas) ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ ของหมู่บ้านลิสเวียนกา โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ที่สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 19 ด้วยเงินบริจาคของคเซโนฟอนต์ เซเรไบยาคอฟ พ่อค้าชาวรัสเซีย ผู้ประสพเหตุเรือแตกขณะที่ล่องเรือข้ามฝั่งจากอูลานอูเด และรอดชีวิตอย่างปาฏิหารย์ ซึ่งเขาเชื่อว่า เขารอดชีวิตได้เพราะ เซนต์นิโคลาส นักบุญผู้คุ้มครองการเดินทางของผู้มีศรัทธาในศาสนาคริสต์
 
ชม “ตลาดขายปลาพื้นเมืองและของที่ระลึก”(Fish and Souvenir Markets) ตั้งอยูบริเวณทะเลสาบ ให้ท่านได้ลิ้มลองปลาโอมุล ซึงหาได้ง่ายเฉพาะในทะเลสาบไบคาล มีแผร้านค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ค้านำมาย่างขายให้เลือกซื้อหารับประทานอยู่มากมาย จากนั้นไป ชม “พิพิธภัณฑ์ทะเลสาบไบคาล”(Baikal Lake Museum) ภายในจัดแสดงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจของทะเลสาบแห่งนี้ ชมพันธ์ปลาน้ำจืดที่หาดูได้ยาก และสิงค์โตทะเลน้ำจืดที่มีเพียงที่เดียวในโลกที่พบเห็นได้จากทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขาเพื่อชมวิวจากมุมสูงของทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
 
1700 น. ได้เวลาพอสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่ “เมืองอีร์คุตส์”
 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ ที่พัก ณ  Marriot Hotelหรือระดับเทียบเท่า
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2562   Irkutsk
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวขึ้นชื่อในเมืองอีร์คุตส (Irkutsk) เช่น พิพิธภัณท์ ที่เก็บรวบรวมบ้านไม้โบราณ เก่าแก่ที่ยังคงรักษาศิลปกรรมดั้งเดิมพร้อมวัตถุสิ่งของ ที่ทำด้วยไม้ ณ เมือง Taltsy (ระยะทาง 47 กิโลเมตรจากเมืองเออคุตส์)“ย่าน 130 ควอร์เตอร์”(130 Quarter) ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้ เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแคว้นไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
 
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย    ชม “ถนนคนเดินคาร์ล มาร์กซ์”(Calsmarks Street)   เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่ง ที่มีร้านค้าให้ท่านได้ชม  จากนั้นไปชมความสวยงามของสถานีรถไฟ พร้อมให้ท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางไปภัตตาคาร
 ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ
นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ณ Marriot Hotelหรือระดับเทียบเท่า
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 256   Irkutsk – Ulaanbaatar - Bangkok
เช้าตรู่   รับประทานอาหารเช้า (กล่อง) พร้อมออกเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ
0750 น.   ออกเดินทางสู่เมืองอูลานบาตาร์ โดยสายการบิน Aeromongolia Airlinesเที่ยวบินที่ MO 102
0850 น.   เดินทางถึงเมืองอูลานบาตาร์ หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ Chinggisiin Urguu”เพื่อชมความเป็นอยู่ของชนชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของประเทศมองโกเลียที่อาศัยอยู่ในแคมป์ หรือ เกอร์
1000 น.   นำคณะ พักเพื่อดื่มชา และของว่าง ออกเดินทางต่อสู่เมืองอูลันบาตาร์ ระหว่างทางอิสระให้ท่านได้เลือกหาซื้อของฝากจากร้านที่เดิมเป็นของรัฐบาลตามอัธยาศัย ก่อนกลับบ้าน
 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน
1330 น.  นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเจงกีสข่าน         
1635น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Mongolian Airlinesเที่ยวบินที่ OM 702
2155 น.   (เวลาท้องถิ่น) คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ (เดินทางขั้นต่่ำ 15 ท่าน)   ราคาท่านละ 69,000 บาท 
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพ ฯ /อูลานบาตอร์ //เออคุตส์/อูลานบาตอร์/กรุงเทพฯ โดยสายการบิน มองโกเลียนแอร์ไลน์ และสายการบิน Aeromongolia Airlines ชั้นประหยัด
 • ค่าธรรมเนียมสัมภาระขึ้นเครื่อง ท่านละ 1 ชิ้นน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าตั๋วรถไฟ อูลานบาตอร์ / เออคุตส์ ชั้นหนึ่ง พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับสี่ดาว + Deluxe เกอร์ ตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถโค้ชนำเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • น้ำดื่ม ครึ่งลิตร/ขวด วันละหนึ่งขวด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พร้อมคนขับรถ ห้องอาหาร และ ฯลฯ
 • ไกด์คนไทยเดินทางไปพร้อมคณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าพักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการหรือที่สั่งมาเอง
 • ค่ามินิบาร์ในที่พัก โทรศัพท์ทางไกล
 • ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทำเอกสารของผู้ถือพาสปอร์ตต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่เดินทางไปพร้อมกับคณะตามความเหมาะสม
 • ค่าภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%