Sri Lanka

  • Program
 
ประเทศศรีลังกา
Tour Program
อายุบวร”
นมัสการ พระเขี้ยวแก้ว”
ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และ
อารยะธรรมอันเก่าแก่นานนับ 1,000 ปี
ชมพิธีแห่พระเขี้ยวแก้วอันยิ่งใหญ่
เดินทางระหว่างวันที่ 9  – 13 สิงหาคม 2562 
 
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562      กรุงเทพฯ – โคลัมโบ 
1900น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D เจ้าหน้าที่จากบริษัทจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเช็คอิน
2210น.  ออกเดินทางสู่กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบินไทบ  เที่ยวบินที่ TG 307
วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562    โคลัมโบ – ดัมบูลล่า – ฮาบาราน่า
0001 น.   เดินทางถึงสนามบินเมืองโคลัมโบ (ตามเวลาท้องถิ่น) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เนกอมโบ (ระยะทาง 20 นาที) เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ โรงแรม Amagi Aria Hotelหรือระดับเทียบเท่า
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำคณะเดินทางไป สิกิริยาสิกิริยาเป็นที่ตั้งของพระราชวังสิกิริยา ซึ่งมีคูน้ำกว้างประมาณ 10 เมตร ล้อมรอบ 4 ด้านของพระราชวัง หลังจากเดินผ่านกำแพงพระราชวังเข้าไปแล้วจะพบสระน้ำขนาดใหญ่ 2 สระ ที่กษัตริย์ใช้เป็นที่สำหรับทรงพระสำราญกับเหล่าสนม กำนัล ก่อนจะเข้าสู่อุทยานอันงดงามที่มีทั้งน้ำพุ น้ำตก สวนดอกไม้ ที่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยของซากปรักหักพังเท่านั้น
นำคณะ เดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาสิกิริยา”(Sigiriya)เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด โดยเดินขึ้นบันได 2,200 ขั้น บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของพระราชวังในอดีต ชม พระราชวังลอยฟ้า พระราชวังสิกิริยา”(Sigiriya Palace) พระราชวังที่ตั้งอยู่บนยอดเขา สถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วย อ่างเก็บน้ำโบราณและวิวทิวทัศน์ของเมืองสิกิริยา ชม ป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนี้รู้จักกันดีในชื่อ Lion Rockหรือ แท่นศิลาราชสีห์ซึ่งปัจจุบันเหลือแต่เท้าสิงห์ 2 ข้างเท่านั้น ชม ภาพเขียนสีเฟรสโก เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพันกว่าปีและถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   ออกเดินทางสู่ ดัมบูลล่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
นำคณะชมความสวยงามของ ถ้ำดัมบูลล่า”(มรดกโลกทางวัฒนธรรม) ซึ่งมีทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายในถ้ำประกอบด้วยพระพุทธรูปมากกว่า 150 องค์ ที่นี่มีภาพวาดฝาพนังและเพดานที่นับว่ามีเนื้อที่มากที่สุดในโลก ในอดีตเป็น วัดถ้ำดัมบุลล่า หรือ วัดราชมหาวิหาร ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักณ Habarana Village by Cinnamonหรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2562   ฮาบาราน่า - ดัมบูลล่า - แคนดี้                        
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางไป ชม วัดอาลูวิหาร(Alu Vihara) วัดอาลูวิหาร หรือที่ชาวไทยเราเรียกว่าอโรคาวิหาร”(วัดที่ ปราศจากจากโรคภัยไข้เจ็บ) ตั้งอยู่ที่เมืองมาทาเลเป็นวัดแห่งแรกที่มีการจารึกตัวธรรม(พระไตรปิฎก) ลงบนใบลานเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกที่วัดแห่งนี้นอก จากนั้นวัดแห่งนี้เมื่อ 1,000 กว่าปีมีพระ สงฆ์จำนวน 500 รูปได้มาชุมนุมกันสังคายนาพระ ไตรปิฎกภายในวัดมีถ้ำที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์และภาพวาดของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกที่สวย งาม
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   ออกเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (ใข้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งของวัดพระเขี้ยวแก้วเป็นเมืองหลวงสุดท้ายของยุคกษัตริย์โบราณของศรีลังกา ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาในที่ราบสูงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ปลูกพืชเขตร้อนโดยเฉพาะ    ชา เมืองแคนดี้เป็นทั้งเมืองการปกครองและศาสนา  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)ระหว่างทางแวะเมืองมาทาเล “Matale” เพื่อชม สวนสมุนไพร  ที่มีสมุนไพรมากมาย พร้อมเลือกซื้อยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศศรีลังกา ได้เวลาพอสมควรนำคณะเดินทางไปสถานที่จัดงานแห่งพระเขี้ยวแก้ว
1700 น.  นำคณะเข้าชมพิธีแห่ พระเขี้ยวแก้ว อันยิ่งใหญ่และสวยงามตามวัตถุประสงค์
นำคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Oak Ray Regency Hotelหรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562   แคนดี้ -  โคลัมโบ
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางเข้าสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว นำท่านนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ซึ่งประดิษฐานอยู่ในผอบและอยู่ในเจดีย์อีก 4 ชั้น อยู่ในห้องกระจกกันกระสุน มีประตูเงิน ประตูทอง เป็นที่งดงามยิ่งนัก จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หากมีเวลาจะนำคณะชมไร่ชา ที่มีชื่อเสียงของประเทศศรีลังกาเมื่อเดินทางถึงกรุงโคลัมโบนำคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำคณะเดินทางไปเยี่ยมชม วัดกัลณียา” (Kelaniya Temple) ถือเป็นวัดประจำเมืองที่ชาวสิงหลให้ความเคารพอย่างสูงสุด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 1,900 กว่าปีที่แล้วโดยกษัตริย์ “Yatalatissa” ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกันกับอาณาจักรโปโลนนารุวะ มีพื้นที่ทั้งหมด 100 ไร่เป็นวัดใหญ่นิกายสยามวงศ์ภายในวิหาร มีภาพเขียน ภาพปั้น และภาพแกะสลัก เป็นงานยอดศิลปกรรมมีต้นโพธิ์ใหญ่ 1 ใน 32 ต้น ที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระ เมื่อปีพ.ศ.1967 ชมมหาวิหาร  วัดกัลณียานี้เป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและพระพุทธรูปที่นำมาจากประเทศไทยซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ จากนั้นเดินทางไปชม วัดคงคาราม”(Gangaramaya Temple)อันเป็นที่สังฆกรรม ชมรูปปั้นสลักปูนอันสวยงามภายในวิหารและเป็นโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกา  จากนั้นนำคณะไปหาซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม Shangri-La หลังอาหารนำคณะเดินทางไปยังสนามบินโคลัมโบ
วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562    โคลัมโบ – กรุงเทพฯ
0120 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 308
0615 น.   คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
~o0O0o~
อัตราค่าบริการ  ณ วันที่  14 มีนาคม 2562
สำหรับคณะเดินทางไม่ต่ำกว่า 15 ท่านเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
อัตราค่าบริการรวม
-    ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบิน Thai Airwaysไป-กลับชั้นประหยัด (Economy Class)Bangkok-Colombo-Bangkok
-    ค่าภาษีสนามบิน
-    ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
-    น้ำดื่มสะอาด 500 ml/ขวด ต่อคน ต่อวัน
-    ที่พักในโรงแรม ทุกแห่งตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน
-    ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามที่ระบุในรายการ
-    ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
-    ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท
-    ค่าทิปคนขนกระเป๋า คนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ร้านอาหาร
 
ราคานี้ไม่รวม   
-       ค่าทำหนังสือเดินทาง
-       ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
-       ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
-       ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการจัดเก็บ
-       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-       ค่ากล้องถ่ายรูป และค่ากล้องวีดีโอ หากจะนำไปถ่ายภาพภายในสถานที่ สำคัญ ซึ่งทางหัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทราบ
-       ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่าน สั่งมาทานเองนอกเหนือจากรายการ
-       ค่ามินิบาร์ โทรศัพท์ ฯลฯ  ในโรงแรม
-       ค่าทิปไกด์คนไทยที่เดินทางไปพร้อมคณะเพื่อคอยอำนวยความสะดวก ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร