Trans Siberian Express
 • โปรแกรมภาษาไทย
 • Photos

 

โปรแกรมการเดินทางสู่เส้นทางสายพิเศษ
 
ความยาวกว่า 8,000 กิโลเมตร
เชื่อมระหว่างสองทวีปเข้าด้วยกัน ยุโรป - เอเชีย
โดยรถไฟขบวนพิเศษ
 
"Grand Trans-Siberian Express"
 
 
SCHEDULE

 

Train Schedules

From

To

Sunday, 26 May – Thursday, 06 June 2019

Ulaanbaatar

Moscow

Sunday, 16 June – Thursday, 27 June 2019

Ulaanbaatar

Moscow

Sunday, 07 July – Thursday, 18 July 2019 **High SeasonII

Ulaanbaatar

Moscow

Sunday, 28 July – Thursday, 08 August 2019 **High Season I

Ulaanbaatar

Moscow

Sunday, 18 August – Thursday, 29 August 2019 **High Season I

Ulaanbaatar

Moscow

Sunday, 08 September – Thursday, 19 September 2019 **High Season II

Ulaanbaatar

Moscow

 
วันแรก   อูลันบาดอร์ (ประเทศมองโกเลีย)   
เดินทางถึงเมือง Ulaanbaatar เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย  เมื่อท่านเดินทางถึงสนามบินเมืองอูลันบาร์ตา(Ulaanbaatar) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร จะมีเจ้าหน้าที่ รอรับ พร้อมนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
วันที่สอง  อูลันบาดอร์ (ประเทศมองโกเลีย)         

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ประเทศมองโกเลีย เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่มีประชากรน้อยมาก คื่อประมาณ 3 ล้านคน ในอดีต ประเทศมองโกเลีย เคยเป็นศูนย์ กลางของจักรวรรดิมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งต่อมาได้ยึดอำนาจเข้าปกครองจีนในนามของราชวงศ์หยวน  แต่ก็ต้องมาเสียอำนาจเมื่อราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเข้ามามีอำนาจซึ่งทางมองโกเลียเองต้องอยู่ใต้อำนาจของราชวงศ์ดังกล่าวอีกด้วย

มองโกเลียได้รับเอกราชจากจีนเมื่อปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) จากการช่วยเหลือของสหภาพโซเวียตแต่ต้องสถาปนาการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ตามแบบประเทศเพื่อนบ้าน ทธิคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลงจากมองโกเลียเมื่อปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปีเดียวกันกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ซึ่งต่อมามองโกเลียได้นำระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบธิเบต

รับประทานอาหารกลางวัน
 

นำท่านไปเยี่ยมชม ‘Gorkhi - Terelj National Park” อุทยานแห่งชาติ ที่มีชื่อเสียงของประเทศมองโกเลีย ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศและเป็นป่าสงวน พื้นที่ ทั้งหมด 1 ล้าน 2 แสนเอเคอร์ ลักษณะพื้นที่คล้ายคลึงกับเทือกเขาแอลป์ มีสัตว์ป่าหลายชนิด มีเทือกเขาที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายเต่า ท่านจะได้มีโอกาสพูดคุยกับชนเผ่าพื้นเมืองมองโกเลียที่อาศัยอยู่ภายในเขตป่าสงวนอีกด้วยเพลิดเพลินกับการโชว์การขี่ม้าสไตล์มองโกเลีย มวยปล้ำ และ อื่นๆ ในแบบฉบับการแสดงพื้นเมือง

รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมือง แนะนำวัฒนะธรรมมองโกล

 

เดินทางกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับสี่ดาวในเมืองอูลันบาตา

วันที่สาม  ท่องเที่ยวเมืองอูลันบาตาร์ – เช็คอิน Grand Transieberian Express             

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองอูลันบาตา เช่น เยี่ยมชมวัดที่สำคัญและมีชื่อเสียงของเมืองนี้ คือ วัดกานดาน (Gandan Monastery) เป็นวัดที่ใหญ่และมีความสำคัญมากของเมืองอุลันบาตอร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลีย สถานที่แห่งนี้ได้ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1835 ต่อมาได้ถูกพัฒนามาเป็นศูนย์รวมการศึกษาของศาสนาพุทธ  ในปี ค.ศ. 1930 รัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้สั่งทำลาย วัดวาอารามหลายแห่ง แต่วัดกานดานไม่ได้ถูกทำลายแต่อย่างใด  หลังจากจบสิ้นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ ในปี ค.ศ. 1990 วัดกานดัน ได้เปิดให้คนเข้าไปประกอบพิธีกรรม ทางพุทธศาสนา จนทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา  ปัจจุบันมีพระจำพรรษาอยู่ประมาณ 150 รูป  และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป อวโลกิเตศวร ที่มีความสูง 26 เมตร หนัก 20 ตัน ประดับตบแต่งองค์พระด้วยเพชรนิลจินดาสวยงามมาก

ชมพระราชวังฤดูหนาวและฤดูร้อนของโบกด์ข่าน (Winter Palace of Bogd Khaan) บนถนนไซซาน ปัจจุบันนี้รัฐบาลใช้สถานที่แห่งนี้เก็บรวบรวมทรัพย์สินมีค่าไว้หลายอย่างและได้เปิดเป็นพิพิธภัณท์ พระราชวังเดิมเหลืออยู่เพียงหลังเดียวเท่านั้นที่เป็นที่ประทับของจักรพรรดิโบกด์ข่านแห่งมองโกเลีย ประกอบไปด้วย วัด 6 วัด พร้อมทรัพย์สมบัติส่วนพระองค์ของจักรพรรดิโบกด์ข่าน เช่น บัลลังค์ เดียงนอน รถม้าที่ใช้ประกอบพิธีต่าง ๆ  พร้อมรองเท้าที่ใช้ประกอบพิธีต่าง ๆ ของจักรพรรดิ์ที่ประเทศรัสเซียได้เคยถวาย เอาไว้

จัตุรัสซัคบาทาร์(Sukhbaatar Square) ศูนย์กลางของประเทศมองโกเลีย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐ์สถานของรูปปั้น ซัคบาทาร์ ผู้ประกาศอิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางไปสู่สถานีรถไฟ พร้อม เช็คอินขึ้นขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรีย  โดยรถไฟขบวนพิเศษ “Grand Transiberian Express” นี้ เป็นขบวนรถไฟที่จัดเฉพาะซึ่งการเดินทางจากนี้ต่อไปรถไฟขบวนนี้จะเป็นบ้านเคลื่อนที่ตลอดการเดินทาง

รับประทานอาหารค่ำ บนขบวนรถไฟ

ค่ำคืนนี้ขบวนรถไฟสายแกรนด์ทรานไซบีเรียนเอ็กเพรสจะเดินทางข้ามพรมแดนประเทศมองโกเลีย ณ  สถานีรถไฟ Suche Baatarและข้ามชายแดนเข้าสู่ประเทศรัสเซีย ณ ด่าน ที่ สถานี Naushki ผู้โดยสารขบวนรถไฟวีไอพี ขบวนนี้ไม่ต้องลงจากรถไฟ จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเดินทางไปเช็คพาสปอร์ตและเอกสาร ณ ห้องพักของท่านทั้งประเทศมองโกเลีย และประเทศรัสเซีย จากนั้นท่านนอนหลับพักผ่อนให้สบายบนขบวนรถไฟพิเศษขบวนนี้

วันที่สี่   เมืองอูลัน อูเด (Ulan Ude)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ขบวนรถไฟเดินทางถึงเมืองอูลัน อูเด เมืองหลวงของประเทศ “Buryat Autonomous Republic” of the Russian Federation เมือง Buryat เป็นกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งในประเทศรัสเซีย ติดกับประเทศ มองโกเลีย มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างประเทศมองโกเลีย ไซบีเรียและ รัสเซีย เมืองอูลานอูเด เป็นจุดศุนย์กลางระหว่างตะวันตกและตะวันออกเป็นเมืองใหญ่ที่ยังคงให้เห็นบ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้สไตล์โซบีเรียน

นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมพุทธศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรัสเซีย “Ivolginsky Datsan” ตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบไบขาล ด้านทิศตะวันออกของประเทศไซบีเรีย สถานที่แห่งนี้เปิดให้เข้าชมในปี ค.ศ. 1945 ที่นี่เป็นที่เก็บรักษาร่างของDashi-Dorzho Itigilov หรือ Khambo Lama พระสงฆ์สัญชาติรัสเซียผู้ซึ่งมรณภาพในปี ค.ศ. 1927 แต่ร่างกายของท่านยังไม่เน่าเปื่อยและยังคงอยู่ในท่านั่งสมาธิลักษณะดอกบัว ท่านเกิดเมือปี ค.ศ. 1852 ศึกษาสาขายา และ ปรัชญา ตั้งแต่อายุ 16 ปี ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในเมือง Buratia ปัจจุบันได้ถูกทำลายไปหมดแล้ว ได้รับการขนานนามให้เป็น

Hambo Lama องค์ที่ 12 และเป็นผู้นำศาสนาพุทธในประเทศรัสเซีย ท่านมีบทบาทที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือทหารผู้บาดเจ็บจากสงครามโลกครั้งที่สองช่วยเหลือประเทศในเรื่องอาหาร  เครื่องนุ่ง ห่ม และยารักษาโลก  ต่อมาในปี ค.ศ. 1926 เกิดการเปลี่ยนการปกครองในประเทศรัสเซีย อาจเป็นอันตรายต่อพระสงฆ์ ท่านจึงเตือนบรรดาสานุศิษย์ให้อพยพไปอยู่ที่ทิเบต แต่ตัวท่านยังคงอยู่ที่ประเทศไซบีเรีย จนปี ค.ศ. 1927 ท่านจึงประกาศละสังขาร ในขณะที่ท่านมีอายุ 75 ชันษา สานุศิษย์ได้เก็บรักษาร่างของท่านไว้ในโลงไม้ในท่านั่ง ตามคำสั่งของท่านก่อนมรณภาพ

รับประทานอาหารกลางวัน
 

หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่ถนน Pedestrian Streetเป็นถนนคนเดินตั้งอยู่ใจกลางเมือง

อูลัน อูเด  ณ เมืองนี้ขบวนรถไฟพิเศษสายแกรนด์ทรานไซบีเรีย จะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถจากทางรถไฟสายทรานมองโกเลีย สู่เส้นทางสายโรแมนติกสายหลัก ทรานไซบีเรียเพื่อเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย

รับประทานอาหารค่ำบนขบวนรถไฟสายโรแมนติก พร้อมพักผ่อนบนขบวนรถไฟ สายที่ยาวและสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก “Grand Trans-Siberian Express

วันที่ห้า  ทะเลสาบไบคาล – เมืองเออคุตส์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนรถไฟ

เช้าวันนี้เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งที่คณะจะได้ไปเยี่ยมชม ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal)ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซียเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อ 25 ล้าน ปีที่แล้ว ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กว้างโดยเฉลี่ย 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 23,000 ตารางกิโลเมตร และเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่น่าไปชม ปริมาณของน้ำในทะเลสาบแห่งนี้คิดเป็นร้อยละ 25% ของปริมาณน้ำจืดที่มีอยู่ทั้งหมดของโลก  และเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาดเป็น น้ำจืดที่ใช้บริโภคได้  ทะเลสาบแห่งนี้ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา จึงไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1902 ทางการได้สร้างสายรถไฟทรานส์ไซบีเรียรอบทะเลสาบ  นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ ทะเลสาย มีสัตว์ที่ไม่ได้พบที่ใดในโลกกว่า 200 ชนิดจึงได้รับการขนานนามว่า กาลาปากอสแห่งรัสเซีย (Galapagos of russia)

ขบวนรถไฟจะแล่นไปช้า ๆ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของวิวทิวทัศน์ รอบ ๆ ทะเลสาบระหว่างท่าไบคาล กับท่าสลูดยันก้า ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาได้ใช้เส้นทางนี้สำหรับรถไฟท้องถิ่นและรถไฟท่องเที่ยวเท่านั้น ขบวนรถไฟจะหยุด ณ หมู่บ้านเล็ก ๆ ให้คณะได้ลงไปยืดเส้นยืดสาย และได้ไปสัมผัสน้ำจืดที่ใสเย็นในทะเลสาบ  และได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมบ้านไม้โบราณของชนพื้นเมืองอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์บาร์บีคิว(มื้อนี้เสริฟ์ปลา Omul ที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น)
 

ล่องเรือจากท่าเรือไบคาลสู่หมู่บ้าน Listvyanka นำท่านเดินชมหมู่บ้าน ผ่านโบสถ์ เซ็นต์นิโคลัส โบสถ์ สไตล์ออทอด๊อค สร้างด้วยไม้เกือบทั้งหลัง

นำคณะเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่โรงแรมที่พัก ณ เมือง Irkutsk. เช็คอิน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ค่ำคืนวันนี้คณะพักค้างคืน ณ โรงแรม Courtyard Marriottในเมือง Irkutsk

วันที่หก   เมืองเออคุตส์ 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Irkutsk Oblastเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งในไซบีเรีย เป็นศูนย์กลางการปกครองมีประชากรประมาณ 588,000 คน เป็นแหล่งการศึกษา ที่สำคัญ เมืองแห่งธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศมองโกเลียและประเทศจีน เป็นเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านเพราะเป็นย่านการค้าขาย  เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็น ปารีสของไซบีเรีย (Paris of Siberia)   นำท่านชมบ้านเรือนเก่า ที่ยังคงรักษาสภาพเดิม ๆ คือสร้างด้วยไม้ เป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีอันจะกินและเสนาบดีเก่า  ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่แปลกตา  ที่ไม่เคยได้สัมผัสจากที่ไหนมาก่อน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองเออคุตส์ จนได้เวลาพอสมควร นำท่านชมคอนเสิร์ต ในบรรยากาศของพระราชวังเก่า  เป็นคอนเสิร์ตที่จัดให้กับคณะนี้เป็นพิเศษ หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ขบวนรถไฟสายพิเศษแกรนด์ทรานไซบีเรีย เอ็กซ์เพรส  พักผ่อนบนขบวนรถไฟในคืนวันนี้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนขบวนรถไฟ Grand Trans-Sieberian Express

วันที่เจ็ด เมืองครัสสโนยาสค์  (Krasnoyarsk)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนรถไฟ

รถไฟเดินทางถึง เมืองครัสโนยาสค์ (Krasnoyarsk)  เมืองที่ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางของประเทศรัสเซียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเยนิสโซ (Yenissei River)แม่น้ำเยนิสโซเป็นแม่น้ำที่ใหญ่และไหลลงสู่ทะเลสายอาร์คติก  ครัสโนยาสค์ เป็นเมืองหลวงของครัสโนยาสค์ไคร ประเทศรัสเซีย ส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชียตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเยนีเซย์ตอนบน เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ในไซบีเรีย รองจากเมืองโนโวซีบีสค์และออมสค์ มีประชากร 973,826 คน เดิมเป็นเมืองปิดสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียต นำท่านเดินทางสู่จุดท่องเที่ยวที่สำคัญเพื่อชมความสวยงามของตัวเมืองและสู่ย่านการค้าที่มีเอก ลักษณ์ เป็นของตนเอง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

ให้ท่านได้เดินเล่น ณ บริเวณใจกลางเมืองสัมผัสบรรยากาศสไตล์เมดิเตอเรเนียน ตลอดสองข้างทางจะประดับประดาไปด้วยต้นปาล์มจากนั้น นำท่านล่องเรือในแม่น้ำเยนิสโซ ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองที่สวยงาม และสะพานรถไฟใหญ่ที่เชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเข้าด้วยกัน

นำท่านเดินทางกลับสู่ขบวนรถไฟ วีไอพี เพื่อออกเดินทางต่อ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนขบวนรถไฟ Grand Trans-Sieberian Express

วันที่แปด เมืองโนโวซิบีรสค์  (Novosibirsk)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนรถไฟ
 
โนโวซีบีรสค์เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสามของประเทศรัสเซีย รองจากกรุงมอสโกและเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีประชากรมากที่สุดของรัสเซียส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชีย มีประชากร 1,473,754คน นำท่านเดินทางไปชมโบสถ์ออโทดอกที่สวยงามและยังคงหลงเหลืออยู่  ชมโอเปร่าเฮ้าส์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
 
รับประทานอาหารกลางวัน
 
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ไทก้า (Taiga) หรือ ป่าไซบีเรีย ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรจากตัวเมือง  ชมพิพิธภัณท์รถไฟกลางแจ้ง ของรัสเซีย  ซึ่งมีหัวรถจักร มาก กว่า 60 ชนิด อีกทั้งมีรถยนต์โบราณหลายชนิด  หัวรถจักรโบราณได้พัฒนาการมาเป็นรถไฟสายทรานไซบีเรียในปัจจุบัน  ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ขบวนรถไฟ
 
รับประทานอาหารค่ำพร้อมพักผ่อนบนขบวนรถไฟ
วันที่เก้า เยคาเตรินบุร์ก (Yekaterinburg)
รับประทานอาหารเช้า 
 
เมืองเยคาเตรินเบิร์กเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของสเวียร์ดลอฟสค์โอบลาสต์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกในเทือกเขายูราล บนฝั่งแม่น้ำไอเซ็ท เทือกเขายูราล  เทือกเขายูราลเป็นเทือกเขาที่เชื่อมระหว่างยุโรปตะวันออก กับไซบีเรียตะวันตก ความยาว 2,500 กิโลเมตร กว้าง 40-150 กิโลเมตร  ส่วนที่สูงที่สุดของเทือกเขาคือ ยอดนาร็อทนายา (Narodnaya) สูง 1,875 เมตร เมืองนี้ล้อมรอบไปด้วยภุเขา  เป็นเมืองสำคัญทางด้านการเมือง การคลัง อุสาหกรรม และวัฒนธรรม  

 

รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ และเยี่ยมชม โบสถ์แห่งเลือด“Cathedral on the Blood” ซึ่งเป็นสถานที่ประหารชีวิตของกษัตริย์ซีซาร์ นิโคลัส พร้อมราชวงศ์ โดยบอลเชวิค ในปี ค.ศ. 1918  จากนั้น เดินทางไป เยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ การ์นินา ยามา (Ganina Yama) ปัจจุบันเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบศาสนกิจของประเทศ และเป็นที่ฝังศพของราชวงศ์โรมานอฟ

เดินทางกลับสู่ตัวเมือง นำท่าน เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Park Inn Hotelหรือระดับเทียบเท่าในเมืองเยคาเตรินเบิร์ก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สิบ  Grand Transeiberian Train
 รับประทานอาหารเช้า
 
เช้าวันนี้ท่านจะออกเดินทางจากเมืองเยคาเตรินบูร์กในตอนเช้าโดยขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรีย  รถไฟจะเคลื่อนขบวนผ่านเทือกเขาอูลาล (Ural Mountain)อยู่ในประเทศรัสเซียและประเทศคาซัค สถาน เป็นเทือกเขายาวต่อเนื่องในแนวทิศ เหนือ-ใต้ เป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย เทือกเขาอูราลเป็นเทือกเขาที่ประกอบด้วยหินยุคเก่า ซึ่งผ่านกระบวนการกัดกร่อน และการพังทลายมาเป็นเวลานาน ทำให้ มีเนินหินเขาเตี้ย มีความสูงประมาณ 1,000 เมตร จากระดับน้ำ ทะเล  รถไฟเคลื่อนขบวน ผ่านหุบเขา  ป่า  ทะเลสาบ และทุ่งหญ้าที่เขียวขจี  ท่านจะเพลิดเพลินกับธรรมชาติ หรือพักผ่อน ตลอดวันนี้
 
รับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำบนขบวนรถไฟพิเศษสายวีไอพีนี้
วันที่สิบเอ็ด กรุงมอสโคว์   ประเทศรัสเซีย   
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนรถไฟ
ขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรียเดินทางถึงกรุงมอสโคว์เมืองหลวงของประเทศรัสเซียให้ท่านเตรียมตัวเช็คเอาท์ออกจากขบวนรถไฟสายที่ยาวที่สุดในโลก ระยะทาง จากกรุงปักกิ่ง 8,000 กิโลเมตร
 
Moscow เป็นศูนย์ กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรปและเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2550 มอสโกได้รับการจัดอันดับเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก ตามมาด้วย ลอนดอน และ โซล  กรุงมอสโคว์มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งแต่สมัยรัสเซียเก่าซึ่งนำโดยเจ้าชายแห่งเมืองชูชตัล ยูริ (Yuri Dolgorukiy) ค.ศ. 1147 อาณาจักรมัสโควีแผ่ขยายกว้างขวางในศตวรรษที่ 15-16 โดยการปกครองของพระเจ้าอีวานที่ 3 และอีวานที่ 4 จนกระทั่งมาเป็นประเทศรัสเซียในปัจจุบัน ในต้นศตวรรษที่ 18 พระเจ้าปีเตอร์มหาราชได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  จนกระทั่งปี ค.ศ. 1918  กรุงมอสโคว์ก็ได้กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้ง เมือสหภาพโซเวียตล่มสลาย 
 
นำท่านชมความสวยงามของกรุงมอสโคว์  เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของประเทศรัสเซีย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่วงบ่ายชมจัตุรัสแดงเป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโคว์ มีขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 695 เมตร มีขนาดพื้นที่รวม 23,100 ตารางเมตร มีความสำคัญเพราะเป็นศูนย์รวมของถนนสายสำคัญทุกสายของกรุงมอสโก นอกจากนี้จัตุรัสแดงยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิหารเซนต์เบซิล และหลุมฝังศพของวลาดิมีร์ เลนินอีกด้วย  จัตุรัสแดงถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 ภายใต้พระราชโองการของพระเจ้าอีวานมหาราชเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของพระราชวังเครมลิน ต่อมาในสมัยของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 มหาวิหารเซนต์เบซิลได้ถูกสร้างขึ้น และได้ถูกปรับปรุงพื้นที่เรื่อยมา จนกระทั่งหลังจากการรุกรานของฝรั่งเศสโดยพระเจ้านโปเลียน ก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้น อาคารบางหลังและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการค้าขายซึ่งถูกไฟไหม้ได้ถูกรื้อถอนออกและมีการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นแทน อาทิเช่น รถราง การประดับด้วยโคมไฟ ห้างสรรพสินค้า GUM เป็นต้น สมัยสหภาพโซเวียต จัตุรัสแดงใช้เป็นที่สำหรับการเดินสวนสนามแสดงแสนยานุภาพทางทหาร โดยจะมีการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารสำหรับวันเมย์เดย์, วันแห่งชัยชนะ และการปฏิวัติเดือนตุลาคม  ในปัจจุบัน จัตุรัสแดงถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการจัดแสดงของศิลปินและวงดนตรีชื่อดังหลายกลุ่ม ชมพื้นที่โดยรอบของพระราชวังเครมลิน โรงละคร Bolshoi และแวะช้อบปิ้งที่ห้าง Gum ศูนย์กลางย่านการค้าที่ทันสมัย  ชมแม่น้ำมอสโคว์  ยอดเขาสแปโรว์ฮิลล์ที่มีชื่อเสียงและเป็นจุดชมวิว  หากโอกาสดีจะเห็นคู่บ่าวสาวมาถ่ายรูป ณ สถานที่แห่งนี้
 
รับประทานอาหารค่ำ
 
เจ้าหน้าที่จะนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Radisson Bluหรือระดับเทียบเท่า ในกรุงมอสโคว์
วันที่สิบสอง                             กรุงมอสโคว์ – กรุงเทพ ฯ 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พักพร้อมเดินทางไปสนามบินนานาชาติกรุงมอสโคว์ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน/Exclude Air Ticket)

Standard Economy Cabins
(4 persond per cabin)   
พักห้องละ 4 ท่าน  ราคาท่านละ   4,170 EUR
พักห้องละ 3 ท่าน  ราคาท่านละ   5,070 EUR
 
 
         
Standard Plus Cabins 
(2 persons per cabin)      
พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  6,180 EUR
 
      
 
Deluxe Silver Cabins
(2 persons cabin)             
พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  10,070 EUR

 

          
Deluxe Gold Cabins 
(2 persons per cabin)      
 พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  12,270 EUR
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • พักค้างคืนบนรถไฟ สาย Grand Transieberian Special  จำนวน  6 คืน
 • ที่พัก ณ โรงแรม ระดับ สี่ดาว ณ เมือง Ulaanbaatar  เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย 2 คืน
 • ที่พัก ณ โรงแรม ระดับ สี่ดาว  ณ เมือง Irkutsk  ประเทศรัสเซีย  1 คืน
 • ที่พัก ณ โรงแรม ระดับ สี่ดาว  ณ เมือง Yekaterinburg  ประเทศรัสเซีย  1 คืน
 • อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
 • รถโค้ชตามระบุในรายการ
 • รถรับส่งสนามบินตามระบุในโปรแกรมฃ
 • ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ)
 • ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการณ เมือง  Ulaanbaatar, Ulan Ude, Lake Baikal, Irkutsk,  Krasnoyarsk, Novosibirsk, Yekaterinburg, Moscow
 • ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่คณะ ตลอดการเดินทาง, เรียนภาษารัสเซีย, ชิมเหล้า Vodka ฯลฯ
 • ชมการแสดงคอนเสิร์ต ณ เมืองเออคุตส์ (private concert)
 
ราคานี้ไม่รวม
 • Supplement High Season (High Season I 240 EUR/ High Season II 160 EUR)
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ ฯ – ปักกิ่ง – อูลันบาดอร์// มอสโคว์ – ปักกิ่ง –กรุงเทพ ฯ  (ราคาประมาณ 43,000-46,000 บาท) 
 • รายละเอียดที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิป เจ้าหน้าที่บนขบวนรถไฟ (EUR 150 / USD 180)
Services included in the tour price
 
Train:6 night’s accommodation on board the Grand Trans-Siberian Express in the category booked
Hotels:5 night’s accommodation (2 x Ulaanbaatar ****, 1 x Irkutsk ****, 1 x Yekaterinburg ****, 1 x Moscow *****)
Meals: Full board (11 x breakfast, 10 x lunch, 11 x dinner)
Local cuisine specialities: e.g. Mongolian Hot Pot, Russian Vodka & Pierogi Tastings, Tea Ceremony
Sightseeing: All sightseeing tours in Ulaanbaatar, Ulan-Ude, Irkutsk, Lake Baikal, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Yekaterinburg, Moscow
Cultural events: Private concerts and cultural events according tour itinerary
Transfers:Arrival & Departure transfers airport-hotel or v.v. on day 1 (7-18 h) and day 12 (8-18 h)
Shower facilities: Daily shower is guaranteed in all categories.
Guests travelling in Deluxe Silver and Deluxe Gold have bathrooms with shower and toilet on board the private train. Guests travelling in categories Standard Economy and Standard Plus have day rooms in Ulan-Ude, Krasnoyarsk and Novosibirsk.
Lectures on board: Introduction to Russian culture, history, language, todays’ life.
Tour escorts: English, Spanish, Chinese, Portuguese speaking tour guides throughout the tour (other languages on request)
Tour Director: English speaking tour director throughout the tour
 
Services not included in the tour price
- Flights to Ulaanbaatar and from Moscow (Approx 43,000 – 46,000THB)        
- Visa Mongolia, Russia
- Gratuities(EUR 150 / USD 180 tippingbudget recommended)
 
For more information please contact 
02-5104924, 084-0982855 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.