Grand Trans Siberian Express

 • Itinerary
 • photo
 
โปรแกรมการเดินทางสู่เส้นทางสายพิเศษ
 
ความยาวกว่า 8,000 กิโลเมตร
เชื่อมระหว่างสองทวีปเข้าด้วยกัน ยุโรป - เอเชีย
โดยรถไฟขบวนพิเศษ
 
"Grand Trans-Siberian Express"
 
 
เดินทาง 25 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562 
วันแรก     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2000 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทนิสโก้ทราเวล จะคอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คสัมภาระและบัตรโดยสารก่อนการเดินทาง
 
2255 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองอูลันบาดอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยสายการบิน Mongolian Airlinesเที่ยวบินที่ OM 702
วันที่สอง   อูลันบาดอร์ (ประเทศมองโกเลีย)   
0700 น.   เดินทางถึงเมือง Ulaanbaatar เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย  เมื่อท่านเดินทางถึงสนามบินเมืองอูลันบาร์ตา(Ulaanbaatar) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร จะมีเจ้าหน้าที่ รอรับ พร้อมนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 
ประเทศมองโกเลีย เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่มีประชากรน้อยมาก คื่อประมาณ 3 ล้านคน ในอดีต ประเทศมองโกเลีย เคยเป็นศูนย์ กลางของจักรวรรดิมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งต่อมาได้ยึดอำนาจเข้าปกครองจีนในนามของราชวงศ์หยวน  แต่ก็ต้องมาเสียอำนาจเมื่อราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเข้ามามีอำนาจซึ่งทางมองโกเลียเองต้องอยู่ใต้อำนาจของราชวงศ์ดังกล่าวอีกด้วย
 
มองโกเลียได้รับเอกราชจากจีนเมื่อปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) จากการช่วยเหลือของสหภาพโซเวียตแต่ต้องสถาปนาการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ตามแบบประเทศเพื่อนบ้าน ทธิคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลงจากมองโกเลียเมื่อปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปีเดียวกันกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ซึ่งต่อมามองโกเลียได้นำระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบธิเบต
 
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน
 
นำท่านไปเยี่ยมชม ‘Gorkhi - Terelj National Park” อุทยานแห่งชาติ ที่มีชื่อเสียงของประเทศมองโกเลีย ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศและเป็นป่าสงวน พื้นที่ ทั้งหมด 1 ล้าน 2 แสนเอเคอร์ ลักษณะพื้นที่คล้ายคลึงกับเทือกเขาแอลป์ มีสัตว์ป่าหลายชนิด มีเทือกเขาที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายเต่า ท่านจะได้มีโอกาสพูดคุยกับชนเผ่าพื้นเมืองมองโกเลียที่อาศัยอยู่ภายในเขตป่าสงวนอีกด้วยเพลิดเพลินกับการโชว์การขี่ม้าสไตล์มองโกเลีย มวยปล้ำ และ อื่นๆ ในแบบฉบับการแสดงพื้นเมือง
 
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมือง แนะนำวัฒนะธรรมมองโกล
เดินทางกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับสี่ดาวในเมืองอูลันบาตา
วันที่สาม  ท่องเที่ยวเมืองอูลันบาตาร์ – เช็คอิน Grand Transieberian Express             

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองอูลันบาตา เช่น เยี่ยมชมวัดที่สำคัญและมีชื่อเสียงของเมืองนี้ คือ วัดกานดาน (Gandan Monastery) เป็นวัดที่ใหญ่และมีความสำคัญมากของเมืองอุลันบาตอร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลีย สถานที่แห่งนี้ได้ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1835 ต่อมาได้ถูกพัฒนามาเป็นศูนย์รวมการศึกษาของศาสนาพุทธ  ในปี ค.ศ. 1930 รัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้สั่งทำลาย วัดวาอารามหลายแห่ง แต่วัดกานดานไม่ได้ถูกทำลายแต่อย่างใด  หลังจากจบสิ้นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ ในปี ค.ศ. 1990 วัดกานดัน ได้เปิดให้คนเข้าไปประกอบพิธีกรรม ทางพุทธศาสนา จนทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา  ปัจจุบันมีพระจำพรรษาอยู่ประมาณ 150 รูป  และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป อวโลกิเตศวร ที่มีความสูง 26 เมตร หนัก 20 ตัน ประดับตบแต่งองค์พระด้วยเพชรนิลจินดาสวยงามมาก

ชมพระราชวังฤดูหนาวและฤดูร้อนของโบกด์ข่าน (Winter Palace of Bogd Khaan) บนถนนไซซาน ปัจจุบันนี้รัฐบาลใช้สถานที่แห่งนี้เก็บรวบรวมทรัพย์สินมีค่าไว้หลายอย่างและได้เปิดเป็นพิพิธภัณท์ พระราชวังเดิมเหลืออยู่เพียงหลังเดียวเท่านั้นที่เป็นที่ประทับของจักรพรรดิโบกด์ข่านแห่งมองโกเลีย ประกอบไปด้วย วัด 6 วัด พร้อมทรัพย์สมบัติส่วนพระองค์ของจักรพรรดิโบกด์ข่าน เช่น บัลลังค์ เดียงนอน รถม้าที่ใช้ประกอบพิธีต่าง ๆ  พร้อมรองเท้าที่ใช้ประกอบพิธีต่าง ๆ ของจักรพรรดิ์ที่ประเทศรัสเซียได้เคยถวาย เอาไว้

จัตุรัสซัคบาทาร์(Sukhbaatar Square) ศูนย์กลางของประเทศมองโกเลีย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐ์สถานของรูปปั้น ซัคบาทาร์ ผู้ประกาศอิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางไปสู่สถานีรถไฟ พร้อม เช็คอินขึ้นขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรีย  โดยรถไฟขบวนพิเศษ “Grand Transiberian Express” นี้ เป็นขบวนรถไฟที่จัดเฉพาะซึ่งการเดินทางจากนี้ต่อไปรถไฟขบวนนี้จะเป็นบ้านเคลื่อนที่ตลอดการเดินทาง

รับประทานอาหารค่ำ บนขบวนรถไฟ

ค่ำคืนนี้ขบวนรถไฟสายแกรนด์ทรานไซบีเรียนเอ็กเพรสจะเดินทางข้ามพรมแดนประเทศมองโกเลีย ณ  สถานีรถไฟ Suche Baatarและข้ามชายแดนเข้าสู่ประเทศรัสเซีย ณ ด่าน ที่ สถานี Naushki ผู้โดยสารขบวนรถไฟวีไอพี ขบวนนี้ไม่ต้องลงจากรถไฟ จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเดินทางไปเช็คพาสปอร์ตและเอกสาร ณ ห้องพักของท่านทั้งประเทศมองโกเลีย และประเทศรัสเซีย จากนั้นท่านนอนหลับพักผ่อนให้สบายบนขบวนรถไฟพิเศษขบวนนี้

วันที่สี่   เมืองอูลัน อูเด (Ulan Ude)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ขบวนรถไฟเดินทางถึงเมืองอูลัน อูเด เมืองหลวงของประเทศ “Buryat Autonomous Republic” of the Russian Federation เมือง Buryat เป็นกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งในประเทศรัสเซีย ติดกับประเทศ มองโกเลีย มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างประเทศมองโกเลีย ไซบีเรียและ รัสเซีย เมืองอูลานอูเด เป็นจุดศุนย์กลางระหว่างตะวันตกและตะวันออกเป็นเมืองใหญ่ที่ยังคงให้เห็นบ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้สไตล์โซบีเรียน

นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมพุทธศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรัสเซีย “Ivolginsky Datsan” ตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบไบขาล ด้านทิศตะวันออกของประเทศไซบีเรีย สถานที่แห่งนี้เปิดให้เข้าชมในปี ค.ศ. 1945 ที่นี่เป็นที่เก็บรักษาร่างของDashi-Dorzho Itigilov หรือ Khambo Lama พระสงฆ์สัญชาติรัสเซียผู้ซึ่งมรณภาพในปี ค.ศ. 1927 แต่ร่างกายของท่านยังไม่เน่าเปื่อยและยังคงอยู่ในท่านั่งสมาธิลักษณะดอกบัว ท่านเกิดเมือปี ค.ศ. 1852 ศึกษาสาขายา และ ปรัชญา ตั้งแต่อายุ 16 ปี ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในเมือง Buratia ปัจจุบันได้ถูกทำลายไปหมดแล้ว ได้รับการขนานนามให้เป็น

Hambo Lama องค์ที่ 12 และเป็นผู้นำศาสนาพุทธในประเทศรัสเซีย ท่านมีบทบาทที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือทหารผู้บาดเจ็บจากสงครามโลกครั้งที่สองช่วยเหลือประเทศในเรื่องอาหาร  เครื่องนุ่ง ห่ม และยารักษาโลก  ต่อมาในปี ค.ศ. 1926 เกิดการเปลี่ยนการปกครองในประเทศรัสเซีย อาจเป็นอันตรายต่อพระสงฆ์ ท่านจึงเตือนบรรดาสานุศิษย์ให้อพยพไปอยู่ที่ทิเบต แต่ตัวท่านยังคงอยู่ที่ประเทศไซบีเรีย จนปี ค.ศ. 1927 ท่านจึงประกาศละสังขาร ในขณะที่ท่านมีอายุ 75 ชันษา สานุศิษย์ได้เก็บรักษาร่างของท่านไว้ในโลงไม้ในท่านั่ง ตามคำสั่งของท่านก่อนมรณภาพ

รับประทานอาหารกลางวัน
 

หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่ถนน Pedestrian Streetเป็นถนนคนเดินตั้งอยู่ใจกลางเมือง

อูลัน อูเด  ณ เมืองนี้ขบวนรถไฟพิเศษสายแกรนด์ทรานไซบีเรีย จะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถจากทางรถไฟสายทรานมองโกเลีย สู่เส้นทางสายโรแมนติกสายหลัก ทรานไซบีเรียเพื่อเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย

รับประทานอาหารค่ำบนขบวนรถไฟสายโรแมนติก พร้อมพักผ่อนบนขบวนรถไฟ สายที่ยาวและสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก “Grand Trans-Siberian Express

วันที่ห้า  ทะเลสาบไบคาล – เมืองเออคุตส์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนรถไฟ

เช้าวันนี้เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งที่คณะจะได้ไปเยี่ยมชม ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal)ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซียเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อ 25 ล้าน ปีที่แล้ว ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กว้างโดยเฉลี่ย 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 23,000 ตารางกิโลเมตร และเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่น่าไปชม ปริมาณของน้ำในทะเลสาบแห่งนี้คิดเป็นร้อยละ 25% ของปริมาณน้ำจืดที่มีอยู่ทั้งหมดของโลก  และเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาดเป็น น้ำจืดที่ใช้บริโภคได้  ทะเลสาบแห่งนี้ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา จึงไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1902 ทางการได้สร้างสายรถไฟทรานส์ไซบีเรียรอบทะเลสาบ  นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ ทะเลสาย มีสัตว์ที่ไม่ได้พบที่ใดในโลกกว่า 200 ชนิดจึงได้รับการขนานนามว่า กาลาปากอสแห่งรัสเซีย (Galapagos of russia)

ขบวนรถไฟจะแล่นไปช้า ๆ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของวิวทิวทัศน์ รอบ ๆ ทะเลสาบระหว่างท่าไบคาล กับท่าสลูดยันก้า ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาได้ใช้เส้นทางนี้สำหรับรถไฟท้องถิ่นและรถไฟท่องเที่ยวเท่านั้น ขบวนรถไฟจะหยุด ณ หมู่บ้านเล็ก ๆ ให้คณะได้ลงไปยืดเส้นยืดสาย และได้ไปสัมผัสน้ำจืดที่ใสเย็นในทะเลสาบ  และได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมบ้านไม้โบราณของชนพื้นเมืองอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์บาร์บีคิว(มื้อนี้เสริฟ์ปลา Omul ที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น)
 

ล่องเรือจากท่าเรือไบคาลสู่หมู่บ้าน Listvyanka นำท่านเดินชมหมู่บ้าน ผ่านโบสถ์ เซ็นต์นิโคลัส โบสถ์ สไตล์ออทอด๊อค สร้างด้วยไม้เกือบทั้งหลัง

นำคณะเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่โรงแรมที่พัก ณ เมือง Irkutsk. เช็คอิน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ค่ำคืนวันนี้คณะพักค้างคืน ณ โรงแรม Courtyard Marriottในเมือง Irkutsk

วันที่หก   เมืองเออคุตส์ 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Irkutsk Oblastเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งในไซบีเรีย เป็นศูนย์กลางการปกครองมีประชากรประมาณ 588,000 คน เป็นแหล่งการศึกษา ที่สำคัญ เมืองแห่งธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศมองโกเลียและประเทศจีน เป็นเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านเพราะเป็นย่านการค้าขาย  เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็น ปารีสของไซบีเรีย (Paris of Siberia)   นำท่านชมบ้านเรือนเก่า ที่ยังคงรักษาสภาพเดิม ๆ คือสร้างด้วยไม้ เป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีอันจะกินและเสนาบดีเก่า  ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่แปลกตา  ที่ไม่เคยได้สัมผัสจากที่ไหนมาก่อน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองเออคุตส์ จนได้เวลาพอสมควร นำท่านชมคอนเสิร์ต ในบรรยากาศของพระราชวังเก่า  เป็นคอนเสิร์ตที่จัดให้กับคณะนี้เป็นพิเศษ หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ขบวนรถไฟสายพิเศษแกรนด์ทรานไซบีเรีย เอ็กซ์เพรส  พักผ่อนบนขบวนรถไฟในคืนวันนี้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนขบวนรถไฟ Grand Trans-Sieberian Express

วันที่เจ็ด เมืองครัสสโนยาสค์  (Krasnoyarsk)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนรถไฟ

รถไฟเดินทางถึง เมืองครัสโนยาสค์ (Krasnoyarsk)  เมืองที่ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางของประเทศรัสเซียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเยนิสโซ (Yenissei River)แม่น้ำเยนิสโซเป็นแม่น้ำที่ใหญ่และไหลลงสู่ทะเลสายอาร์คติก  ครัสโนยาสค์ เป็นเมืองหลวงของครัสโนยาสค์ไคร ประเทศรัสเซีย ส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชียตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเยนีเซย์ตอนบน เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ในไซบีเรีย รองจากเมืองโนโวซีบีสค์และออมสค์ มีประชากร 973,826 คน เดิมเป็นเมืองปิดสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียต นำท่านเดินทางสู่จุดท่องเที่ยวที่สำคัญเพื่อชมความสวยงามของตัวเมืองและสู่ย่านการค้าที่มีเอก ลักษณ์ เป็นของตนเอง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

ให้ท่านได้เดินเล่น ณ บริเวณใจกลางเมืองสัมผัสบรรยากาศสไตล์เมดิเตอเรเนียน ตลอดสองข้างทางจะประดับประดาไปด้วยต้นปาล์มจากนั้น นำท่านล่องเรือในแม่น้ำเยนิสโซ ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองที่สวยงาม และสะพานรถไฟใหญ่ที่เชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเข้าด้วยกัน

นำท่านเดินทางกลับสู่ขบวนรถไฟ วีไอพี เพื่อออกเดินทางต่อ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนขบวนรถไฟ Grand Trans-Sieberian Express

วันที่แปด เมืองโนโวซิบีรสค์  (Novosibirsk)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนรถไฟ
 
โนโวซีบีรสค์เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสามของประเทศรัสเซีย รองจากกรุงมอสโกและเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีประชากรมากที่สุดของรัสเซียส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชีย มีประชากร 1,473,754คน นำท่านเดินทางไปชมโบสถ์ออโทดอกที่สวยงามและยังคงหลงเหลืออยู่  ชมโอเปร่าเฮ้าส์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
 
รับประทานอาหารกลางวัน
 
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ไทก้า (Taiga) หรือ ป่าไซบีเรีย ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรจากตัวเมือง  ชมพิพิธภัณท์รถไฟกลางแจ้ง ของรัสเซีย  ซึ่งมีหัวรถจักร มาก กว่า 60 ชนิด อีกทั้งมีรถยนต์โบราณหลายชนิด  หัวรถจักรโบราณได้พัฒนาการมาเป็นรถไฟสายทรานไซบีเรียในปัจจุบัน  ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ขบวนรถไฟ
 
รับประทานอาหารค่ำพร้อมพักผ่อนบนขบวนรถไฟ
วันที่เก้า เยคาเตรินบุร์ก (Yekaterinburg)
รับประทานอาหารเช้า 
 
เมืองเยคาเตรินเบิร์กเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของสเวียร์ดลอฟสค์โอบลาสต์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกในเทือกเขายูราล บนฝั่งแม่น้ำไอเซ็ท เทือกเขายูราล  เทือกเขายูราลเป็นเทือกเขาที่เชื่อมระหว่างยุโรปตะวันออก กับไซบีเรียตะวันตก ความยาว 2,500 กิโลเมตร กว้าง 40-150 กิโลเมตร  ส่วนที่สูงที่สุดของเทือกเขาคือ ยอดนาร็อทนายา (Narodnaya) สูง 1,875 เมตร เมืองนี้ล้อมรอบไปด้วยภุเขา  เป็นเมืองสำคัญทางด้านการเมือง การคลัง อุสาหกรรม และวัฒนธรรม  

 

รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ และเยี่ยมชม โบสถ์แห่งเลือด“Cathedral on the Blood” ซึ่งเป็นสถานที่ประหารชีวิตของกษัตริย์ซีซาร์ นิโคลัส พร้อมราชวงศ์ โดยบอลเชวิค ในปี ค.ศ. 1918  จากนั้น เดินทางไป เยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ การ์นินา ยามา (Ganina Yama) ปัจจุบันเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบศาสนกิจของประเทศ และเป็นที่ฝังศพของราชวงศ์โรมานอฟ

เดินทางกลับสู่ตัวเมือง นำท่าน เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Park Inn Hotelหรือระดับเทียบเท่าในเมืองเยคาเตรินเบิร์ก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สิบ  Grand Transeiberian Train
 รับประทานอาหารเช้า
 
เช้าวันนี้ท่านจะออกเดินทางจากเมืองเยคาเตรินบูร์กในตอนเช้าโดยขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรีย  รถไฟจะเคลื่อนขบวนผ่านเทือกเขาอูลาล (Ural Mountain)อยู่ในประเทศรัสเซียและประเทศคาซัค สถาน เป็นเทือกเขายาวต่อเนื่องในแนวทิศ เหนือ-ใต้ เป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย เทือกเขาอูราลเป็นเทือกเขาที่ประกอบด้วยหินยุคเก่า ซึ่งผ่านกระบวนการกัดกร่อน และการพังทลายมาเป็นเวลานาน ทำให้ มีเนินหินเขาเตี้ย มีความสูงประมาณ 1,000 เมตร จากระดับน้ำ ทะเล  รถไฟเคลื่อนขบวน ผ่านหุบเขา  ป่า  ทะเลสาบ และทุ่งหญ้าที่เขียวขจี  ท่านจะเพลิดเพลินกับธรรมชาติ หรือพักผ่อน ตลอดวันนี้
 
รับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำบนขบวนรถไฟพิเศษสายวีไอพีนี้
วันที่สิบเอ็ด กรุงมอสโคว์   ประเทศรัสเซีย   
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนรถไฟ
ขบวนรถไฟสายทรานไซบีเรียเดินทางถึงกรุงมอสโคว์เมืองหลวงของประเทศรัสเซียให้ท่านเตรียมตัวเช็คเอาท์ออกจากขบวนรถไฟสายที่ยาวที่สุดในโลก ระยะทาง จากกรุงปักกิ่ง 8,000 กิโลเมตร
 
Moscow เป็นศูนย์ กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรปและเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2550 มอสโกได้รับการจัดอันดับเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก ตามมาด้วย ลอนดอน และ โซล  กรุงมอสโคว์มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งแต่สมัยรัสเซียเก่าซึ่งนำโดยเจ้าชายแห่งเมืองชูชตัล ยูริ (Yuri Dolgorukiy) ค.ศ. 1147 อาณาจักรมัสโควีแผ่ขยายกว้างขวางในศตวรรษที่ 15-16 โดยการปกครองของพระเจ้าอีวานที่ 3 และอีวานที่ 4 จนกระทั่งมาเป็นประเทศรัสเซียในปัจจุบัน ในต้นศตวรรษที่ 18 พระเจ้าปีเตอร์มหาราชได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  จนกระทั่งปี ค.ศ. 1918  กรุงมอสโคว์ก็ได้กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้ง เมือสหภาพโซเวียตล่มสลาย 
 
นำท่านชมความสวยงามของกรุงมอสโคว์  เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของประเทศรัสเซีย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่วงบ่ายชมจัตุรัสแดงเป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโคว์ มีขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 695 เมตร มีขนาดพื้นที่รวม 23,100 ตารางเมตร มีความสำคัญเพราะเป็นศูนย์รวมของถนนสายสำคัญทุกสายของกรุงมอสโก นอกจากนี้จัตุรัสแดงยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิหารเซนต์เบซิล และหลุมฝังศพของวลาดิมีร์ เลนินอีกด้วย  จัตุรัสแดงถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 ภายใต้พระราชโองการของพระเจ้าอีวานมหาราชเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของพระราชวังเครมลิน ต่อมาในสมัยของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 มหาวิหารเซนต์เบซิลได้ถูกสร้างขึ้น และได้ถูกปรับปรุงพื้นที่เรื่อยมา จนกระทั่งหลังจากการรุกรานของฝรั่งเศสโดยพระเจ้านโปเลียน ก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้น อาคารบางหลังและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการค้าขายซึ่งถูกไฟไหม้ได้ถูกรื้อถอนออกและมีการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นแทน อาทิเช่น รถราง การประดับด้วยโคมไฟ ห้างสรรพสินค้า GUM เป็นต้น สมัยสหภาพโซเวียต จัตุรัสแดงใช้เป็นที่สำหรับการเดินสวนสนามแสดงแสนยานุภาพทางทหาร โดยจะมีการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารสำหรับวันเมย์เดย์, วันแห่งชัยชนะ และการปฏิวัติเดือนตุลาคม  ในปัจจุบัน จัตุรัสแดงถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการจัดแสดงของศิลปินและวงดนตรีชื่อดังหลายกลุ่ม ชมพื้นที่โดยรอบของพระราชวังเครมลิน โรงละคร Bolshoi และแวะช้อบปิ้งที่ห้าง Gum ศูนย์กลางย่านการค้าที่ทันสมัย  ชมแม่น้ำมอสโคว์  ยอดเขาสแปโรว์ฮิลล์ที่มีชื่อเสียงและเป็นจุดชมวิว  หากโอกาสดีจะเห็นคู่บ่าวสาวมาถ่ายรูป ณ สถานที่แห่งนี้
 
รับประทานอาหารค่ำ
 
เจ้าหน้าที่จะนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Radisson Bluหรือระดับเทียบเท่า ในกรุงมอสโคว์
วันที่สิบสอง     กรุงมอสโคว์ – กรุงเทพ ฯ 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พักพร้อมเดินทางไปสนามบินนานาชาติกรุงมอสโคว์
 
1825 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airwaysเที่ยวบินที่ TG 975
วันที่สิบสาม      กรุงมอสโคว์ – กรุงเทพ ฯ 
0730 น.    เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

Standard Economy Cabins
(4 persond per cabin)   
พักห้องละ 4 ท่าน  ราคาท่านละ   199,000 บาท
พักห้องละ 3 ท่าน  ราคาท่านละ   235,000 บาท
 
 
         
Standard Plus Cabins 
(2 persons per cabin)      
พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  279,000 บาท
 
      
 
Deluxe Silver Cabins
(2 persons cabin)             
พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  409,500 บาท

 

          
Deluxe Gold Cabins 
(2 persons per cabin)      
 พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  N/A
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพ ฯ – อูลานบาดอร์ – มอสโค - กรุงเทพ ฯ ชั้นประหยัด
 • พักค้างคืนบนรถไฟ สาย Grand Transieberian Special  จำนวน  6 คืน
 • พัก ณ โรงแรม ระดับ สี่ดาว ณ กรุงมอสโคว์  ประเทศรัสเซีย  1 คืน
 • ที่พัก ณ โรงแรม ระดับ สี่ดาว ณ เมือง Ulaanbaatar  เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย 2 คืน
 • ที่พัก ณ โรงแรม ระดับ สี่ดาว  ณ เมือง Irkutsk  ประเทศรัสเซีย  1 คืน
 • ที่พัก ณ โรงแรม ระดับ สี่ดาว  ณ เมือง Yekaterinburg  ประเทศรัสเซีย  1 คืน
 • อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
 • รถโค้ชตามระบุในรายการ
 • รถรับส่งสนามบินตามระบุในโปรแกรม
 • หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย
 • ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการณ เมือง  Ulaanbaatar, Ulan Ude, Lake Baikal, Irkutsk,  Krasnoyarsk, Novosibirsk, Yekaterinburg, Moscow
 • ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่คณะ ตลอดการเดินทาง, เรียนภาษารัสเซีย, ชิมเหล้า Vodka ฯลฯ
 • ชมการแสดงคอนเสิร์ต ณ เมืองเออคุตส์ (private concert)
 
ราคานี้ไม่รวม
 • รายละเอียดที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิป เจ้าหน้าที่บนขบวนรถไฟ (EUR 150 / USD 180)

 
For more information please contact 
 
02-5104924, 084-0982855 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.