Print this page

  • Program
โปรแกรมการเดินทาง
ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights”
 โดยรถไฟขบวนพิเศษ
Nothern Lights Express”
เพืยงคณะเดียวเท่านั้น โดยสายการบิน Emirates
เดินทางระหว่าง วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ - วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
Moscow – Murmansk – St Petersburg
 
 
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561                                              สนามบินสุวรรณภูมิ
2345 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู สายการบิน Emiratesเจ้าหน้าที่จากบริษัทนิสโก้ทราเวลจะคอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกในการตรวจเอกสาร และสัมภาระก่อนออกเดินทาง
วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561                                        กรุงเทพฯ - ดูไบ - มอสโคว์
0300 น.
ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK 419
0645 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง
1000 น.
ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK 133
1420 น.
(เวลาท้องถิ่นกรุงมอสโคว์) คณะเดินทางถึงกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย  นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร พร้อมรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
1800 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
วันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561                            มอสโคว์ – Northern Lights Express
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของบ้านเรือน สถาน ที่ราชการของกรุงมอสโคว์ในช่วงฤดูหนาวมุ่งหน้าสู่จัตุรัสแดง จากนั้น นำท่านเดินชมภายในบริเวณจัตุรัสแดง โบสถ์ออโธดอกซ์ ตั้งอยูด้านล่างของพระราช วังเครมลิน ด้านทิศตะวันออก ชมความสวยงามด้านนอก ของ “พระราชวังเครมลิน”สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1837 ถึง 1849 ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 บนเนินโบโรวิตสกี ออกแบบโดยทีมสถาปนิกภายใต้การบริหารจัดการของคอนสแตนตินธอน พระราชวังนี้สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยในรัสเซีย ชมความสวยสดงดงามของประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ที่ตบแต่งอยู่ภายในพระราช วังเครมลินที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน อิสระให้ท่านได้เก็บความประทับใจ ของสถานที่สำคัญต่าง ๆ  ก่อนออกเดินต่อ ไปสู่ ศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงมอสโคว์ คือ ห้างกุม  อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของห้าง ก่อนเดินทางต่อ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังอาหารกลางวัน นำคณะผ่านไปชม โรงละครที่มีชื่อเสียงที่สุด “Bolshoi Theatre”  อาคารรัฐสภา รถแล่นเรียบแม่น้ำมอสโคว์ ผ่านโบสถ์ “Cathedral of Christ the Saviour” ถนนอารบัท สแปโรว์ฮิลล์ สวนสาธารณะวิคตอเรีย และ ฯลฯ  จากนั้นนำคณะไปชมคอนเสิร์ต ก่อนเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก เพื่อเตรียมตัวเช็คเอาท์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เที่ยงคืน
นำคณะเช็คอินสู่ขบวนรถไฟสายพิเศษ “Northern Lights Express”เพื่อเริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ทางทิศเหนือของประเทศรัสเซีย คณะพักผ่อนในห้องพักบนขบวนรถไฟในค่ำคืนนี้  หลัง จากจัดสัมภาระเรียบร้อยแล้วให้ท่านได้พักผ่อนในห้องพักที่แสนอบอุ่น พักห้องละ 2 ท่าน
วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561                                     Northern Lights Express
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนขบวนรถไฟ
วันนี้ คณะพักผ่อนพร้อมทำกิจกรรมบนรถไฟ ชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางที่เต็มไปด้วยหิมะที่ขาวโพลนตลอดเส้นทาง อุณหภูมิภายนอกประมาณ 0 องศาเซลเซียส แต่ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นบนรถไฟขบวนนี้ ระยะทางทั้งหมดของประเทศ คือ 10,000 กิโลเมตร หากวัดจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ของประเทศรัสเซีย คือ 5,000 กิโลเมตร 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมดื่มเหล้าวอดก้า เพื่อให้ร่างกายอบอ่น
บ่าย
สนุกสนานกับการจัดกิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความชำนาญ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศรัสเซีย พร้อมกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ท่านจะไม่เบื่อเลยในระหว่างการเดินทาง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนขบวนรถไฟ พร้อมชิมว้อดก้า ชนิดต่าง ๆ จากนั้นสนุกสนานไปกับ เสียงเพลง ของเปียโน ในบรรยากาศของคอกเทลเล้าจ์ค่ำนี้พักผ่อนบนขบวนรถไฟ 
วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561                                         Kirovsk(กีรอฟสก์)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนรถไฟ
ขบวนรถไฟ Northern Lights Expressเดินทางถึงสถานีรถไฟ Apatityนำคณะลงจากขบวนรถไฟเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง เมืองกีรอฟสก์ “Kirovsk” เป็นเมืองเล็กๆ เต็มไปด้วยหิมะ หรือเรียกอีกอย่างว่าหมู่บ้านหิมะ สร้างบ้านด้วยน้ำแข็งเป็นหลัง ๆ พร้อมสัมผัสธรรมชาติของตัวเมือง และแหล่งท่องเที่ยว บริเวณใกล้เคียง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ให้ท่านได้เที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ต่อ จนกระทั่งตกตอนเย็น หากอากาศอำนวยนำคณะนั่งรถสโนว์โมบิลออกจากตัวเมืองสู่หุบเขา เพื่อไปตามล่าหาแสงหนือในวันนี้ สนุกสนานและเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อน 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาพอสมควรนำคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองกีรอฟสก์
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561                         Kirovsk (กีรอฟสก์) – Murmansk (เมอแมนส์)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชขึ้นไปทางเหนือ สู่หมู่บ้านซามี่ (Sami Village) แวะเที่ยวชมวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอาชีพเป็นนักล่าสัตว์พร้อมฟังการบรรยายชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองในหมู่บ้านมีการเลี้ยงสัตว์เช่นกวางเรนเดียร์ไว้ลากเลื่อน มีสุนัขจิ้งจอก กระต่ายป่า และมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมาย  จากนั้นนำคณะสัมผัสการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็งด้วยลากเลื่อนด้วยกวางเรนเดียร์สนุกสนานเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหิมะ และน้ำแข็งตลอดช่วงเช้า จนได้เวลาพอสมควรนำคณะเดินทางสู่ภัตตาคารท้องถิ่น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
นำคณะออกเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่เมือง เมอแมนส์ เป็นเมืองที่สมารถมองเห็นแสงเหนือได้ดีที่สุด เมืองเมอแมนส์ ถูกค้นพบ เมื่อไม่นาน ประมาณ 100 ปีกว่า เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดที่ ตั้งอยู่ในเขต Arctic Circle  ภายในคาบสมุทรโคล่า ทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย ทิศเหนือติดกับประเทศนอร์เวย์ ทิศตะวันตกติดกับประเทศฟินแลนด์ และหากเดินทางด้วยรถยนต์ จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก็จะถึงชายแดนของประเทศนอร์เวย์ และประเทศฟินแลนด์ ซึ่งหากดูตามหลักลองติจูด ละติจูดแล้วสามารถเห็นแสงเหนือเหมือนกันทุกที่
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
หลังอาหารนำคณะเดินทางไปตามล่าหาแสงเหนือ ณ จุดที่ดีที่สุดที่ท่านจะสามารถเห็นแสงเหนือได้
วันนี้คณะพักค้างคืน ณ เมืองเมอแมนส์
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561                                  Murmansk (เมอแมนส์)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำคณะเที่ยวชมและสำรวจเมืองเมอแมนส์ ชมสถานที่สำคัญ ๆ ของเมืองตลอดช่วงเช้านี้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติ ของเมือง ไปจนช่วงเย็น จะมีเจ้าหน้าผู้ชำนาญการนำท่านเดินทางไปตามล่าหาแสงเหนืออีกครั้งท่านอาจจะได้เห็นสีสันของแสงเหนือที่ชัดเจนขึ้นหากท้อง ฟ้าเปิด ได้เวลาพอสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองเมอแมนส์ 
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561                            Murmansk - Northern Lights Express
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำคณะเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่สถานีรถไฟโดยใช้เส้นทางสายใต้มุ่งหน้าสู่เมืองเซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก (St. Petersburg) เดินทางถึงสถานีรถไฟ กลับขึ้นรถไฟขบวนพิเศษสาย Northern Lights Express  
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
รถไฟเคลื่อนขบวนออกจากตัวเมือง คณะพักผ่อน หรือเพลิดเพลินกับการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเจ้าหน้าเจ้าจัดไว้ให้ หรือ เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ ที่ขาวโพลนสวยงามไปด้วยหิมะ ในบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก ไปตลอดสองข้างทาง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนขบวนรถไฟ
หลังอาหารท่านอาจจะนั่งจิปไวน์ พร้อมฟังเพลง ด้วยการเล่นเปียโน ในห้องเล้าจของรถไฟตามอัธยาศัย ค่ำนี้ ท่านจะนอนหลับพักผ่อนบนขบวนรถไฟ
วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561                                              St Petersburg
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รถไฟแล่น สู่เมืองเซนต์ปีเดอร์สเบิร์ก  เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทาง
เดินทางถึงเมือง St Petersburg เมืองที่ได้ชื่อว่า เป็น Window of Europe บนฝั่งทะเลบอลติก มีอายุมากกว่า 300 ปี  นำคณะเดินทางลงจากขบวนรถไฟ  ค่ำนี้จะพักค้างคืน ณ โรงแรมในตัวเมือง
(นำคณะเช็คเอาท์ออกจากขบวนรถไฟ Northern Lights Express) ออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ตัวเมือง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำคณะเดินทางไปชมบริเวณ รอบ ๆ พระราชวังฤดูหนาว
มหาวิหารนักบุญไอแซค “St Isaac’s”  เป็นมหาวิหารของศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย ตั้งอยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของประเทศรัสเซีย มหาวิหารนักบุญไอแซคเป็นอาสนวิหารออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นมหาวิหารคริสต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก Church of our Saviours on Spilled Blood”  เป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่สำคัญ สร้างขึ้นในสถานที่ ที่จักรพรรดิ์อเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบในสงครามการเมือง ในปี ค.ศ. 1881 โบสถ์ถูกสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ 1883 – 1907โดยได้รับเงินสนับสนุนจากครอบครัวของจักรพรรดิ์ “Peter & Paul Fortress”ในอดีตเป็นป้อมปราการปกป้องเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ค้นพบโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ในปี ค.ศ. 1703 เมื่อก่อนใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและใช้เป็นที่ประหารในสมัยรัฐบาลของบอลเชวิค ปัจจุบันใช้สถานที่แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ เป็นที่เก็บรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ของเมืองนี้ “ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt)” ถนนประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเดอร์สเบริก์ ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตรเริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาว สิ้นสุด ณ สถานีรถไฟกรุงมอสโคว์ เป็นย่านการค้า ที่อยู่อาศัย  พระราชวัง โรงละคร  ร้านค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก 
วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561                                    St Petersburg
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำคณะไปเยี่ยมชม พระราชวังฤดูหนาว หรือ “Winter PalaceHermitage” เป็นพระราชวังที่มีพื้นที่ตัวอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในมีสมบัติมากมายที่ประเมิณมูลค่าไม่ได้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นของราชวงศ์โรมานอฟทั้งสิ้นภายในตกแต่งในสไตล์บารอคด้วยลวดลายที่อ่อนช้อยสวยงาม ตบแต่งด้วยโดมระย้าดหรูหรางดงามสร้างโดย ฟรานเชสโก ราสเทรลลี่พระราชวังฤดูหนาว เป็นอาคารขนาดใหญ่ 3 ชั้น ประกอบไปด้วยอาคาร 5 หลังเชื่อมต่อกันออกแบบโดยสถาปนิกหลายคน แต่กลับมีความงดงามที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีตัวอาคารโดดเด่นด้วยสีฟ้าตัดขอบประตูและหน้าต่างด้วยสีขาว เฮอร์มิเทจถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นพระราชวังที่ประทับของพระนางอลิซาเบธ ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1762 แต่โชคร้ายพระนางอลิซาเบธกลับชิงเสียไปก่อนหน้างานเร็จสิ้น ทำให้พระราชวังแห่งนี้ กลายเป็นที่ประทับของพระนางแคเธอรีนมหาราชินีแทน อีกสองปีต่อมาจากพระราชวังที่เลื่องชื่อเริ่มกลายเป็นที่เก็บของหายากเมื่อพระนางทรงเก็บรวมรวบงานศิลปวัตถุต่างๆ จากหลายๆ ที่เข้ามาภายในราชวัง พระนางต้องการสะสม จึงได้สั่งให้ช่างทำห้องสะสมเล็กๆ ไว้เก็บข้าวของมีค่าจากเล็กๆ กลายไปเรื่องใหญ่ ของสะสมยิ่งเก็บก็ยิ่งเยอะขึ้น สิ่งของเหล่านั้นถูกขยับขยายออกไปในห้องต่างๆ ในพระราชวัง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำคณะไปชมบัลเลต์ ณ โรงละครหนึ่งในหลายโรงละครที่มีชื่อเสียงของรัสเซีย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร
นำคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ  เมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561                           St Petersburg – Shopping - Dubai 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
1030 น.
หลังอาหารเช้า คณะเตรียมตัวเช็คเอาท์ แวะย่านการค้าที่มีชื่อเสียง เนฟกี้เซ็นเตอร์ ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ก่อนกลับบ้าน
เที่ยง
อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ศูนย์การค้า
บ่าย
อิสระให้ชมสินค้าต่าง ๆ ต่อ ณ บริเวณศูนย์การค้า จนได้เวลาพอสมควร นำคณะเดินทางสู่ ภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารค่ำ 
1830 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน ณ เมือง เซนต์สปีเตอร์สเบิร์ก
2345 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน Emirates Air เที่ยวบินที่ EK 176
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561                                        Dubai - Bangkok
0655 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เมืองดูไบ ประเทศ United Arab Emiratesเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
0850 น.
ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK 418
0755 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการ Northern Lights Express         สำหรับคณะเดินทาง 15 ท่าน
Standard Plus                                พักห้องละ 2 ท่าน    ราคาท่านละ    195,000                  บาท                                                
 
Gold                                                     พักห้องละ 2 ท่าน    ราคาท่านละ          277,500                  บาท                                     
 
อัตราค่าบริการรวม
·        ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – มอสโคว์//เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน Emirates Airlinesพร้อมน้ำหนักท่าน             ละ 30 กิโลกรัม
·        ค่ารถไฟ “Northern Lights Express”  พักห้องละ 2 ท่านจำนวน 3 คืน
·        ค่าโรงแรมที่พักในประเทศรัสเซีย ตามที่ระบุในรายการจำนวน 6 คืน
·        ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการพร้อมน้ำดื่ม ชา กาแฟ บนรถไฟ ตลอดการเดินทาง
·        ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
·        ค่ารถโค้ชระหว่างการเดินทาง ตามที่ระบุในรายการ
·        กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางตามรายการเช่น ขับรถ Snow Mobilesไปดูแสงเหนือประสบการณ์ในการนั่งรถลากด้วยกวางเรนเดียร์ และ ฯลฯ
·        ค่าบัตรชมเข้าชมบัลเล่ต์ ตามที่ระบุในรายการ
·        มีเจ้าหน้าคนไทยเดินทางไปพร้อมกับคณะ เพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
·        ค่าทำหนังสือเดินทาง
·       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุในรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาทานเองในระหว่างการเดินทางค่าซักรีด โทรศัพท์ มินิบาร์ และ ฯลฯ
·       ค่าทิป เจ้าหน้าที่บนรถไฟ ท่านละ ยูเอสดอลล่าห์ USD 120 ต่อหนึ่งท่านหรือเป็นเงินสกุลยูโร = Euro 100ต่อหนึ่งท่าน
·       ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินกว่าสายการบินที่กำหนด
·       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือต้องการใบกำกับภาษี)
·        ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 
** ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน
    เพิ่มเติม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า