Avalon Waterways

 

วันแรกของการเดินทาง                               กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ             

21.00 น 

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก)เคาน์เตอร์สายการบินเอเชีย แอตแลนติก แอร์ไลน์ส หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ROW D ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลขโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกใน เรื่อง   ของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน**สายการบิน การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดทางผู้จัดไม่สามารถ  เข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทำการ Requestให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มี   ระบบ คืนเงินบางส่วน หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้  จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบินทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไป แทรกแซงได้**

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1.    กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

2.    สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

3.   ประเทศเกาหลีมีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืชและเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเช่น ผักผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯลฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

วันที่สองของการเดินทาง                          สนามบินอินชอน –สวยชายุพาร์ค –ไชน่าทาว์นเกาหลี– เล่นสกี ผจญหิมะ

00.20 น  ออกเดินทางสู่ สาธารณะรัฐเกาหลี โดยสายการบิน เอเชีย แอตแลนติก แอร์ไลน์สเที่ยวบินที่ HB 300
08.00น เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) จากนั้นเราจะเริ่มต้นออกเดินทางไปชม สวนชายุ (Chayugongwon หรือ Chayu Park)สวนแบบตะวันตกแห่งแรกของเมืองอินชอนตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆที่สามารถมองไปยังท่าเรือได้ ในบริเวณสวนมีอนุสาวรีย์นายพลแม็กอาเธอร์ (General MacArthur) อยู่ด้วยจากนั้น ไปชม  ไชน่าทาวน์ เกาหลี (china town) ตั้งอยู่ที่อินชอนอยู่ใกล้เกาะวอลมิโดและย้อนร้อยซีรี่ย์เรื่องดัง  PRINCESS HOURS ภาค 2 หรือ รักวุ่นวาย ของเจ้าชายส้มหล่น ณ ย่าน CHINA TOWN ในเกาหลีที่ใช้เป็นที่ถ่ายทำซีรีย์เรื่องดังกล่าว ย่าน China Town แห่งนี้เป็นย่านคนจีนแห่งเดียวของเกาหลีชมความเป็นอยู่ของคนจีนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศเกาหลีใต้อาคารและสิ่งปลูกสร้างมากมายล้วนแล้วแต่เป็นรูปแบบ chinese styleสำหรับปัจจุบันนี้ชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยู่เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก แต่กลิ่นไอและการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนยังคงมีให้เห็น รวมไปถึงการได้มีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีให้เลือกสรรหลายร้านที่อินชอนไชน่าทาวน์แห่งนี้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย  PORK BULKOKI เมนูบาร์บีคิวเกาหลี เป็นอาหารแบบดั้งเดิมโดยการนำหมูมาหมักกับซอสให้มีรสชาตอหวานนุ่มเวลาทานนำมาขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกระทะพร้อมผักกระหล่ำและเส้นจันทน์เสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ
บ่าย 

หลังจากอิ่มอร่อยแล้วเราจะเดินทางสู่  Bogwang Phoenix Park สกี รีสอร์ทตั้งอยู่บริเวณหุบเขาปลอดมลภาวะโดยมีความสูง 700-1,050 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในจังหวัดคังวังโด ถือเป็นสถานที่เล่นสกีสำหรับผู้หัดเริ่มต้นถึงระดับสูง หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี เรื่อง รักนี้ชั่วนิรันดร์ " Autumn in My Heart " อิสระเพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่ มี 12 สโลฟ 8 สกีกระเช้าลิฟ และ กอนดอลล่าชมวิว เลือกเช่าหรือซื้ออุปกรณ์การเล่นสกี สโนบอร์ดหรือเลือกมุมถ่ายภาพสวย ๆ (ค่าเช่าอุปกรณ์สกีหรือสโนบอร์ด ประมาณ 30,000 - 40,000 วอนต่อเช็ด สโนสเลคประมาณ 12,000 วอนต่อเช็ด กระเช้าลิฟท์สำหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่งวัน ประมาณ 40,000 วอนต่อท่าน ค่ากอนดอลล่าประมาณ 10,000 วอนต่อท่าน ท่านสามารถฝากไกด์ท้องถิ่นซื้อบัตร)ทางรีสอร์ทยังมีบริการกีฬาในในร่มชนิดอื่น ร้านอาหาร คอฟฟี่ช้อป ซุปเปอร์มาเก็ดไว้คอยบริการ เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คแก๊ตกันน้ำหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ขอคำแนะนำและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสำคัญ (หากท่านอายุมากกว่า 50 ปี ไม่แนะนำให้ท่านเล่นสกี)

**เช็ค ณวันที่ 9 มีนาคม ลานสกีแจ้งปิดในวันที่ 22 มีนาคม พีเรียดที่ไม่สามารถไปสกีได้ ทดแทนด้วย SNOW PARK-ONEMOUNT โลกแห่งการพักผ่อนกลางแจ้งและในร่มที่ใหญ่ที่สุดของชานเมืองกรุงโซล**

สนุกสนานจนได้เวลาเดินทางเข้าสู่กรุงโซล

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู (SHABU SHABU)อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลีลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิดเห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมู อุด้งสด ซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลีและเครื่องเคียงนานาชนิด    

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  CHOCOLATEHOTELOR DODO TOURIST HOTEL OR BENEKIA SEOUL OR HAEDAMCHAE OR SML

วันที่ 3               ขอพรพระวัดโชเกซา– โสมเกาหลี– พลอยสีม่วง –เครื่องสำอางเกาหลี – สวนสนุก ล๊อตเต้เวิร์ด - ช้อปกระจายตลาด - เมียงดง&ตลาดทงแดมุน
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการพาท่านนมัสการ ขอพรพระ วัดโซเกซาวัดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายโซเก นิกายที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี  และเป็นวัดศูนย์กลางจัดงานเทศกาลโคมไฟทุกเดือนห้าของทุกปี ตรงกับวันที่ 8 เดือน 4 ของปีจันทรคติ โดยพุทธศนิกชนทั่วเกาหลีและทั่วโลกจะร่วมตัวและจัดเทศกาลขบวนแห่โคมไฟรูปดอกบัว  ภายในโบสถ์จะเป็นที่ตั้งขององค์พระประธาน และพระพุทธรูปน้อยใหญ่ภายในวัดยังมี ตันสนที่นำมาจากเมืองจีน ซึ่งมีอายุกว่า 500 ปี  นำท่านเดินทางต่อสู่ ศูนย์โสม (Ginseang Center)ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรอง ใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่าไม่ตกเทร์นกับอัญมณีและหินนำโชคที่หมอดูชื่อดังในไทยหลายท่าน ทำนายทายทักให้ปีนี้ต้องมีติดข้อมือ นำท่านสู่ โรงงานเจียระไน พลอยอเมทีส (Amethyst)เป็นพลอยที่มีสัญลักษณ์อีกอย่างสิ่งหนึ่งของแดนโสม เชื่อกันว่าเป็นอัญมณีของคู่รัก หมายถึง ความรักที่บริสุทธิ์ และความซื่อสัตย์ นำโชดดีมาให้มีตั้งแต่สีม่วงอ่อนจนถึงสีม่วงเข้ม เป็นหินที่มีพลังในการบำบัดสูงมากทั้งยังปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติที่สำคัญคือ ก่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในจิตใจ เพิ่มพูนการรับรู้ทางประสาทสัมผัสชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ก่อให้เกิดสมาธิช่วยขจัดความเครียดรักษาโรคนอนไม่หลับ              จากนั้นเอาใจสาว ๆ ด้วยการนำท่านสู่ COSMETIC OUTLETศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของเกาหลี เช่น ROJUKISS, MISSHA และเวชสำอางค์ต่างๆที่ต่างชาติให้การยอมรับถึงเทคโนโลยีการผลิตที่บำรุงผิวจนขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของสาวเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย ข้าวยำเกาหลี + ซุป(BIBIMBAP +SOUP)ข้าวยำเกาหลีถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากเพราะประกอบไปด้วยเครื่องปรุงที่เป็นผักนานาชนิดถึง 18 อย่างอุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิดโดยนำข้าวไปย่างบนชามหินแล้วโรยผักต่างๆอาทิแครอทเห็ดหัวไชเท้าแตงกวามันฝรั่งผัดผักกาดขาวพร้อมไข่ดิบราดซอสแล้วนำมายำรวมกันในขณะที่ถ้วยยังร้อนๆ ทานพร้อมซุปอาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลีลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิดเห็ดตามฤดู หมู อุด้งสด ซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด ทานพร้อม น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลีและเครื่องเคียงนานาชนิด
บ่าย  เราจะรวมพลกันบุกดินแดนหฤหรรษ์สวนสนุก LOTTE WORLDสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลี และยังได้มีการขยายพื้นที่เพื่อทำ OUT DOOR เพื่อเพิ่มเครื่องเล่นที่ใหญ่ขึ้น และน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น อาทิ ส่วนของ Magic Land, นั่งบอลลูนชมวิวโดยรอบของ LOTTE WORLD,นั่งรถชมเมืองอียิป ภายในสวนสนุก รถไฟเหาะตีลังกา หรือ จะเป็น ICE SKATING ให้ท่านได้โชว์ ลวดลายอันพริ้วไหวพร้อมเก็บภาพความประทับใจ หรือท่านใดที่ต้องการพักผ่อนท่านสามารถเดินช้ออปิ้งได้ในส่วนของห้างสรรพ สินค้า LOTTE ซึ่งมาสินค้าหลากชนิดให้ท่ านได้เลือกซื้อหาอีกด้วยหลังจากนั้นนำท่านสู่  STAR AVENUE เป็นสถานบันเทิงเปิดใหม่ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบดารา นักร้องเกาหลี ตั้งอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า Lotte World ในย่านชัมชิล ภายใน Star Avenue ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ท่านสามารถทดลองสวมใส่ชุดนักแสดง ที่ใช้ถ่ายทำจริงในละคร หรือจะลองถ่ายรูปของตัวเองลงในปกซีดีของนักร้องที่ชื่นชอบก็ได้นอกจากนี้ยัง มีมุมที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายต่างๆ ของนักร้องวงดังๆ เช่น ดงบังชิงกิ , บิ้ก แบง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนั้นถึงเวลานำท่านไปช้อปปิ้งกับ ย่านเมียงดง(Myeongdong)สถานที่ ๆ เป็นเหมือนแลนด์มาร์คเกาหลีสำหรับวันรุ่นไทย แหล่ง ช้อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อของ สยามแสควร์เกาหลี ท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง สำอางยี่ห้อดังๆ อย่าง THE SKIN  FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA  เสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์ รองเท้าน่ารักๆ  อิสระท่านช้อปปิ้งอย่างไม่อั้น
ค่ำ   

บริการอาหารค่ำณภัตตาคารบริการท่านด้วย เมนู จิมดัก (Jim Dak)เป็นเมนูไก่และวุ้นเส้นเกาหลีผัดกับพริกและต้นหอมพร้อมซึมซับด้วยน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมถูกปากคนไทยยิ่งนักเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงเกาหลีหลากหลาย

จากนั้นเดินทางสู่ศูนย์กลางความเจริญที่ผสมผสานไปด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิมณ เมืองหลวงของเกาหลีใต้ กรุงโซล เราจะนำท่านตะลุยช้อปปิ้งกันต่อให้จุใจที่ ย่านทงแดมุน DONGDAEMUNหรือเทียบได้กับประตูน้ำบ้านเรา ตั้งอยู่ทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองดั้งเดิมของกรุงโซล ตลาดแห่งนี้ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าที่หลากหลาย สามารถต่อราคาได้อย่างสนุกสนานทีเดียว มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยอยู่ด้วยนับ 10 ร้านหรือมากกว่านั้น ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ร้านต่างๆที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด เช่น Migliore, ตึก Doosan Tower, Hello APM, Freeya Tower และ Designer Clupอิสระช้อปปิ้ง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  CHOCOLATEHOTELOR DODO TOURIST HOTEL OR BENEKIA SEOUL OR HAEDAMCHAE OR SML

วันที่ 4                  สมุนไพรสนเข็มแดง ฮ๊อกเกนามู – ช้อปปลอดภาษีดิวตี้ฟรี  – คลองชองเกชอน - ชมทิวทัศน์ ล๊อคกุญแจใจที่ หอคอยกรุงโซล– ละลายเงินวอนก่อนกลับ                                   ซุปเปอร์เกาหลี

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่าน เลือกชม สมุนไพรสนเข็มแดงซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมา เป็น น้ำมันสนเข็มแดง ภูมิประเทศ ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้ จากนั้นพาท่านรู้จัก เพื่อนที่ดีในการดำเนินชีวิต ใหม่สุด !     ฮ็อกเกตนามูต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อตเกตนี้...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยาจากนั้นเอาใจสาว ๆ ด้วยการนำท่านสู่ สถานที่ปลอดภาษีDUTY FREEให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกได้ที่นี่เดินเล่นกันต่อบริเวณ คลองชองเกชอนซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย โอซัมพุลโกกิ(Osam Bulkoki)มีส่วนผสมของปลาหมึกและหมูสามชั้น โดยนำลงไปผัดปรุงรสให้หวานเล็กน้อย มีน้ำขลุกขลิก ทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสริฟพร้อมเครื่องเคียงและซุปร้อนๆ
บ่าย จากนั้นเดินทางกันต่อมุ่งหน้าไปย้อนรอยภาพยนตร์ชื่อดัง กวน มึน โฮ พาท่านขึ้นภูเขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและ อิสระถ่ายรูปคู่หอคอยNSEOULTOWERเป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง สถานที่ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทำกัน  (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอยและเคเบิ้ลคาร์) ความเชื่อ: เตรียมแม่กุญแจลุลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Lock Cable  ซี่งเชื่อกันว่า ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่น้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรักที่ยั่งยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกันได้  ปิดท้ายโปรแกรมแวะละลายเงินวอนที่SUPER MARKETซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พายลูกอมแปลกๆ ที่ประเทศไทยอาจไม่มี ช้อกโกแลตสโตน น้ำจิ้มปรุงรสเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้สาลี่ ในราคาพิเศษก่อนเดินทางสู่สนามบินอินชอน
20.00 น  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน เอเชีย แอตแลนติก แอร์ไลน์สเที่ยวบินที่ HB 301
วันที่ 5 ของการเดินทาง                                             กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
00.55 น  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ