Avalon Waterways

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคาทัวร์ (พัก 2-3 ท่านต่อห้อง)

เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่ม

28 - 31 มีนาคม 2558

11,900 บาท

7,900 บาท

3,500 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม                                                         

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                          

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.           

 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน                     

 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                             

 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 20,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

***หมายเหตุที่ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งสิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า

**โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก

*ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบางอย่าง สำหรับบางโปรแกรม(ก่อนซื้อทัวร์จะต้องแจ้ง เพื่อทางผู้จัดจะเตรียมการบริการที่เหมาะสม)

ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน เพราะจะไปติดต่อธุรกิจ เยี่ยมญาติ หรือต้องการไปท่องเที่ยวอิสระกับเพื่อนหรือญาติ แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม) **หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางผู้จัดจะยกเลิกที่พัก อาหาร ทัวร์ และการใช้รถตามรายการทันที**

(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทำหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็นเหตุที่ทางผู้จัด จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด )สงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาติให้มีการแยกตัวจากกรุ๊ปนอกรายการท่องเที่ยว หากมีการผ่าฝืนทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัดถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเองท่านละ 200USD หรือ 6,600 บาทต่อท่านและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นค่าอาหารหรือค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ลูกค้าไม่เข้าร่วมได้