Avalon Waterways

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

1.     นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำท่านละ5,000 บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาลHigh Season หรือเที่ยวบินเหมาลำหรือ EXTRA FLIGHT มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดยปกติจะต้องดำเนินการโอนเงินภายใน1 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงินและชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย25 วันก่อนเดินทาง หรือ 35 วันล่วงหน้าในช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) หากไม่ชำระมัดจำตามกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชำระไม่ครบ ทางผู้จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

2.     การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่นแฟกซ์อีเมลล์หรือจดหมายฯต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัทดังนี้วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์เวลา9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1.     กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ

2.     กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

2.1       ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

2.2       ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน ยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท

2.3       ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ยึดเงินมัดจำ 10,000 บาท

2.4       ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

2.5       สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด สำหรับการยกเลิกการจองโปรแกรมในวันหยุดเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ วันจักรี วันแรงงาน วันปิยะ วันหยุดราชการ ที่ทางผู้จัดต้องซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบิน หรือ เที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบินหรือ ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศรวมถึงการการันตีค่าห้องพัก **ยกเว้นกรณีลูกค้าหาผู้เดินทางแทนซึ่งลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการในการดำเนินการเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินผู้เดินทางตามจริงตามที่แต่ละสายการบินและผู้จัดเรียกเก็บจึงจะไม่ยึดเงินค่าบริการทั้งหมด(**บางสายการบินไม่มีระบบแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อกรณีนี้จะมีการหักค่าตั๋วเครื่องบินออกและคืนค่าใช้จ่ายแพคเกจเท่านั้น**)

2.6       การขอเลื่อนพีเรียดการเดินทางต้องแจ้งก่อนไม่น้อยกว่า 30 วัน หากเลื่อนก่อนวันเดินทางน้อยกว่านั้นถือว่ายกเลิกการเดินทางและยึดเงินค่าบริการตามเงื่อนไข 2.1-2.5

 

3.     การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่นแฟกซ์อีเมลล์หรือจดหมายฯต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัทดังนี้วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์เวลา9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

4.     ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง15 คน

 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

1.      ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2.   ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

 

3.   ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

4.     ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ และโปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ชำรุด)

5.   ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

6.   ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทเช่นภัยธรรมชาติการจลาจลการนัดหยุดงานการปฏิวัติ  อุบัติเหตุความเจ็บป่วยความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระความล่าช้าเปลี่ยนแปลงหรือการบริการของสายการบินเหตุสุดวิสัยอื่นเป็นต้น

7.   ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเวลาเดินทางของสายการบิน เป็นต้น โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบินและสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสมหากเกิดการล่าช้าของสายการบินโดยไม่สามารถหักค่าบริการบางส่วนคืนได้ เนื่องจากการชำระค่าทัวร์เป็นลักษณะเหมาจ่าย

8.   อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

9.   มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

10.เมื่อมีการมัดจำและชำระค่าทัวร์ผู้เดินทางถือเป็นอันตกลงปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการ และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด